Israel

Ett multilateralt luftfartsavtal mellan EU:s medlemsstater och Israel undertecknades 2013 och trädde i kraft 2 augusti 2020. Avtalet ersätter de bilaterala avtalen mellan Israel och EU:s medlemsstater.

Existerande trafikrättigheter i de bilaterala avtalen osm inte omfattas av det multilaterala avtalet får dock även fortsättningsvis utövas, förutsatt att ingen diskriminering sker mellan medlemsstaterna och deras medborgare.

Designering

Ingen begränsning av antalet lufttrafikföretag som får designeras.

Trafikrättigheter

För EU-lufttrafikföretag: 

Punkter i EU – mellanliggande punkter inom Euromed*, ECAA-länder**, EFTA-länder’’’ – en eller flera punkter i Israel.

EU-lufttrafikföretag har rätt att utöva trafikrättigheterna enligt ovan under förutsättning att dessa flygningar utgår från eller avslutas på gemenskapens territorium.

Under övergångsperioden har antalet tillåtna frekvenser successivt utöktas för tredje och fjärde frihetstrafik och är nu obegränsade. Under övergångsperioden får inga femte frihetsrättigheter utövas av lufttrafikföretag från parterna utöver sådana femtefrihetsrättigheter som redan beviljats genom bilaterala luftfartsavtal mellan Israel och en EU-medlemsstat.

* Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Libanon, Jordanien, Israel, Palestina och Syrien.

** Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Bosnien.

*** Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz

Kapacitetsregler m.m. 

Ingen part får ensidigt begränsa trafikvolym, turtäthet, tjänstens regelbundenhet eller vilken typ av luftfartyg som den andra avtalsslutande partens lufttrafikföretag använder, utom om det är av tekniska eller tull-, drifts- miljö- eller hälsorelaterade skäl.

Wet-lease (inhyrning av luftfartyg med besättning) från ett lufttrafikföretag i ett tredje land för att utöva de rättigheter som avses i detta avtal tillåts endast om det föreligger exceptionella omständigheter eller behövs för att klara tillfälliga behov.

Möjlighet finns att ingå code-share, även med lufttrafikföretag från tredje land.

För mer information, se länk 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!