Armenien

Ett multilateralt luftfartsavtal mellan EU och dess medlemsstater å ena sidan och Armenien å den andra sidan, undertecknades den 15 november 2021 och tillämpas administrativt sedan den 1 januari 2023. Det innebär att trots att avtalet ännu inte trätt i kraft, ska parterna tillämpa bestämmelserna i avtalet som om det vore i kraft. 

Avtalet innehåller övergångsbestämmelser, varför det inte tillämpas i sin helhet ännu. 

Designering

Ingen begränsning av antalet flygföretag som får designeras. 

Trafikrättigheter

För EU-lufttrafikföretag:

Punkter i EU - mellanliggande punkter i den europeiska grannskapspolitikens partnerländer*, ECAA-länder**, Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz - punkter i Armenien - bortomliggande punkter. 

Under övergångsperioden får inga femte frihetsrättigheter utövas av lufttrafikföretag från parterna utöver sådana femtefrihetsrättigheter som redan beviljats genom bilaterla luftfartsavtal mellan Armenien och en EU-medlemsstat.

*Grannskapspolitikens parnterländer är Algeriet, Azerbadzjan, Belarus, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Moldavien, Marocko, Syrien, Palestina, Tunisien och Ukraina. 

**De länder som omfattas av ECAA är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Kosovo.

Kapacitetsregler m.m.

Ingen part får ensidigt begränsa trafikvolym, turtäthet, tjänstens regelbundenhet, trafikens flygvägar, ursprung eller destination eller vilken typ av luftfartyg som den andra avtalsslutande partens lufttrafikföretag använder, utom om det är av tekniska eller tull-, drifts-, flygledningssäkerhets-, miljö- eller hälsorelaterade skäl. 

Wet-lease (inhyrning av luftfartyg med besättning) är tillåtet, både med lufttrafikföretag hemmahörande i någon av de avtalsslutande partnerna och från ett tredje land, för att utöva de rättigheter som avses i detta avtal.

Möjlighet finns att ingå code-share arrangemang, även med lufttrafikföretag från tredje land. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!