Om STFS

Syftet med STFS är att i en databas samla trafikföreskrifter, som ska kungöras på den särskilda webbplatsen, Svensk trafikföreskriftssamling, (STFS).

Genom den särskilda webbplatsen får var och en tillgång till trafikföreskrifter, som har kungjorts på webbplatsen.

Svensk trafikföreskriftssamlings webbplats.

Det är kommuner, länsstyrelser, Trafikverket, statliga väghållningsmyndigheter, polismyndigheter, försvarsmakten och Transportstyrelsen som kungör föreskrifterna elektroniskt. För kungörandet ska föreskrifterna i elektronisk form föras på ett säkert sätt till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen förvarar dem i databasen och publicerar dem på webbplatsen. Transportstyrelsen kompletterar föreskrifterna med en uppgift om när de har publicerats på webbplatsen.

I STFS lagras en autentisk kopia av varje trafikföreskrift enligt 2 § förordningen om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter som en myndighet fört på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. Tillsammans med dokumentet lagras även så kallade registeruppgifter, som identifierar föreskriften och klassificerar den i olika avseenden. Uppgifterna används för att skapa ett register över samtliga föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (föreskriftsregistret) och ett register över samtliga gällande föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (gällanderegistret).

STFS utformas för att även ta emot så kallad bearbetningsbar och vägnätsanknuten information om en trafikföreskrift. Den informationen gör det möjligt att bearbeta trafikföreskrifterna så att de kan användas i trafikstödjande IT-system, till exempel system som informerar förarna om gällande hastighet på den vägsträcka där de kör. Informationen ger även en möjlighet att söka föreskrifter via karta.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!