Hur mycket arbetstid behövs för att genomföra publicering av 100 trafikföreskrifter

I förberedelserna ingår att anskaffa e-legitimation, ordna med behörighetsrutinerna till RDT-systemet samt att i pdf/A-format lagra de trafikföreskrifter som ska publiceras på webbplatsen. Att anskaffa e-legitimation kan ta ett par veckor i anspråk, och om ni inte redan gjort det är vår starka rekommendation att ni snarast påbörjar det. Det mesta som ni behöver veta beträffande förberedelsearbetet står att läsa på vår hemsida under rubriken Komma igång med RDT.
För själva genomförandet finns också instruktioner på vår webbplats, och dessutom finns vårt användarstöd till ert förfogande. Vi ger här nedan ett exempel på arbetsgång och tidsåtgång för publicering av 100 trafikföreskrifter på webbplatsen. Utgångsläget är här att trafikföreskrifterna finns i digital dokumentform.

  1. Första åtgärden är att konvertera de digitala dokumenten, som normalt finns i MS-Word eller annat liknande ordbehandlingsprogram.  Konverteringen innebär att dokumenten omvandlas till så kallat pdf/A-format. Vårt användarstöd kan ge tips om hur detta går till. För att anskaffa nödvändiga programvaror och att lära sig hantera dessa går det åt viss tid, låt oss gissa att det behövs ett par dagar, det vill säga 16 timmar.
  2. Själva konverteringsarbetet ska, när man väl lärt sig hur man gör, kunna genomföras på några timmar, låt oss för enkelhetens skull säga 4 timmar om det gäller 100 föreskrifter.
  3. För att sätta sig in i vad det innebär att anskaffa e-legitimation, samt att genomföra anskaffningen går det också åt några timmar, låt oss gissa en dag, d.v.s. 8 timmar. Observera också att det kan ta ett par veckor i kalender tid från det att man beställt e-legitimationen tills man fått den.
  4. En blankett med uppgifter på vem hos kommunen som ska vara RDT-administratör samt med uppgifter om e-legitimationen ska sändas in till Transportstyrelsen. Alla beslutsmyndigheter har fått denna blankett med instruktioner från Transportstyrelsen. För att administrera detta och bestämma vem som ska ha vilken behörighet samt att fylla i blanketten kan det säkert behövas några timmar, kanske flera personer behöver involveras. Låt oss gissa att resursåtgången åtminstone är en dag, d.v.s. 8 timmar. Observera att handläggningstiden om man räknar med postgång och hantering på Transportstyrelsen också är ett par dagar innan allt är klart.
  5. Nu behövs en stund för att gå igenom och lära sig den webbapplikation som ska användas när man för över trafikföreskrifter till Transportstyrelsen och publicerar dem på webbplatsen.  Vi gissar på att det kan behövas en dag för det, d.v.s. 8 timmar.
  6. Allt är nu klar för att starta arbetet med att föra över trafikföreskrifter och publicera dem. För varje trafikföreskrift behövs i genomsnitt ca tre till fem minuter för överföring och publicering. Vi räknar här med fem minuter per föreskrift, vilket gör att det går åt ca 8 timmar. Det är dock den effektiva tiden, och det behövs säkert en dubblering om man ska göra en realistisk bedömning . Det skulle innebära att det behövs totalt 16 timmar för detta.

Erforderlig tid för att genomföra hela arbetet är således 60 timmar, så som vi räknat i detta exempel.  I själva verket kan det naturligtvis ta betydligt längre tid om det inträffar störande moment.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!