Vägavgift för tunga fordon

Vägavgift påförs lastbilar med en totalvikt på minst 12 ton eller lastbilar med en totalvikt på minst 7 ton som är försedda med draganordning.

Vägavgiften måste vara betald för att lastbilen eller lastbilsekipaget ska få köras på svenska vägar. I gengäld slipper en fordonsägare betala vägavgift i övriga länder som ingår i vägavgiftssamarbetet: Danmark, Nederländerna och Luxemburg.

Autogiro

Som lastbilsägare kan du beställa autogiro för den ordinarie vägavgiften. Tjänsten vänder sig både till privatpersoner och företag.

Läs mer och anmäl autogiro

Undantag från avgiftsskyldighet

Vägavgift behöver inte betalas för lastbilar som

  • enligt vägtrafikregistret har ett fordonsår som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik
  • tillhör försvarsmakten, polisväsendet och räddningstjänsten
  • är registrerade som väghållningsfordon i vägtrafikregistret.

Väghållningsfordon är fordon som till minst 90 procent används i samband med nyanläggning eller underhåll av vägar, broar eller rastplatser i det svenska vägnätet. De används vid beläggningsarbeten, målning, plogning, saltning, renhållning eller transport av vägbyggnadsmaterial och är försedda med yttre kännetecken (undantag: fordon som är 30 år eller äldre).

Vem ska betala?

Den som enligt vägtrafikregistret är ägare av lastbilen vid ingången av kalendermånaden före avgiftsperioden är skyldig att betala vägavgiften. Om fordonet har varit avställt, är det den som är registrerad ägare vid påställningen som är betalningsskyldig.

Inbetalning

Lastbilar är avgiftspliktiga när de är påställda. Avgiften tas ut för ett år i taget från och med den dag lastbilen ställs på och ska betalas inom tre veckor. Lastbilen får inte användas innan avgiften har betalats.

Fordonsägaren får ett inbetalningskort på avgiften från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kontrollerar att avgiften betalas i tid. Om avgiften inte betalas i tid, tas en dröjsmålsavgift ut.

Så länge lastbilen är påställd, utan avbrott, har den samma avgiftsperiod varje år. Avgiften ska betalas i kalendermånaden före avgiftsperioden.

Vägavgiften kan betalas till nedanstående konto, som kräver OCR-nummer.

  • bankgirokonto 5052-5856.

Om OCR-nummer saknas, kan vägavgiften betalas till bankgiro 5053-0856. Lämna meddelande i form av fordonets registreringsnummer som referens.

Kontroll

Polisen kan kontrollera om vägavgiften betalats för ett specifikt fordon oavsett nationalitet genom sökning direkt mot en gemensam databas.

Återbetalning av vägavgift

Om din lastbil ställs av under en period som du redan betalt vägavgift för eller om den ändras så att ny avgift ska tas ut, betalar Transportstyrelsen tillbaka eventuell överskjutande del av vägavgiften per automatik.

Sedan 1 juli 2015 beräknas beloppet som betalas tillbaka på det antal dagar som återstår av avgiftsperioden, med början från den dag då din avgiftsplikt upphörde. Beloppet per dag är beräknad på 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

Vid varje återbetalning av vägavgift dras 289 kronor av i administrationsavgift.

Räkneexempel:

Lastbilen blir vägavgiftspliktig den 25 februari 2019. Vägavgiften betalas för perioden 25 februari 2019 – 24 februari 2020.

Lastbilen ställs av den 8 maj 2019. Vi gör en återbetalning för antalet kvarvarande dagar i perioden, det vill säga för perioden 8 maj 2019 – 24 februari 2020.

Fordonet ställs åter på den 1 juni 2019. Ny vägavgift tas ut för perioden den 1 juni 2019 – den 31 maj 2020.

Skatteverket vet mer

Besök Skatteverkets webbplats för mer information om vägavgifter.