Utformning av text på besiktningsprotokoll

Beteckning: TSV 2014:251

Beslutsdatum: 2014-07-04

Överklagan

Anmärkningsärende mot Svensk Bilprovning initierat av xxxxxx avseende utfall av Ert beslut med beteckning xxxxxxxx.

Med anledning av Ert beslut enl ovan utfärdade Svensk Bilprovning bifogat registreringsprotokoll.

Som synes är protokollet utformat på ett synnerligen tillkrånglat sätt med hänvisningar till författningssamlingar och detta är en av de följder som vi har utsatts för efter vårt ifrågasättande. Vi kan inte tolka detta samt de serviceförsämringar som vi drabbas av som annat än rena repressalier från Svensk Bilprovnings sida.

Serviceförsämringarna består av borttagande av den tidigare och skriftligen bekräftade hanteringen av tilldelade tider där vi tidigare kunnat ropa av tider direkt till stationen i Falun men nu istället är tvungen att gå genom de landsomfattande beställningstelefonnumret.

Protokollets utformning ger inte en klar och tydlig bild vilka fel som Svensk Bilprovning anser finns på fordonet och vi bifogar också mailkonversation där besiktningsingenjören tydligt visar ovilja att uttrycka sig på ett för allmänheten begripligt vis.

Det kan inte vara avsikten att juridisk kunskap ska erfordras för att förstå sig på ett regbesiktningsprotokoll.

Vi yrkar att Swedac ålägger Svensk Bilprovning att protokollet blir utskrivet i klartext då vi befarar att protokollen annars i fortsättningen kommer att uttryckas på samma sätt.

Borlänge14 januari 2014

Se protokollet

Beslut

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet

Ni har överklagat Bilprovningens beslut (xxxxxxx) i ärende om registreringsbesiktning av bilen av fabrikat Mercury med identifieringsnummer xxxxxxxxx och menar att besiktningsprotokollet utformats på ett synnerligen tillkrånglat sätt. Ni är också frågande till om de kontroller som gjorts verkligen ska kontrolleras vid en registreringsbesiktning och menar att de ska göras vid en kontrollbesiktning istället.

Besiktningsorganet har vid besiktningen underkänt bilen på 16 punkter med hänvisning till att kontroller inte kunde göras då fordonet saknade strömförsörjning som medförde att fordonets elektriska utrustning inte kunde kontrolleras och fordonet kunde inte heller varken startas eller köras.

Ni har, som det får förstås, begärt att beslutstexten i besiktningsprotokollet ska utformas på en mer detaljerad nivå eller att de upptagna bristerna inte ska noteras vid registreringsbesiktning utan vid kontrollbesiktning istället så att fordonet kan godkännas vid registreringsbesiktningen.

Skäl för beslutet

En registreringsbesiktning sker enligt 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) för att identifiera fordonet, fastställa uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret samt kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Enligt allmänna råd i 2 kap 7 § i TSFS 2010:87 får besiktningsorganet göra enklare kontroller för att kontrollera om fordonet uppfyller visst krav. Det är därför inget absolut krav att kontrollera vissa saker genom enklare kontroller men besiktningsorganet får göra det och Transportstyrelsen ser inte att besiktningsorganet gjort något fel vid besiktningen då fordonet saknade fungerande batteri med följd att fordonets elektriska utrustning inte kunde kontrolleras, fordonet kunde därmed ej heller startas eller köras. Vad gäller utformningen av texten i protokollet så anser Transportstyrelsen att texten är utformad enligt kraven i 3 kap 14 § i TSFS 2010:87 "I förekommande fall ska besiktningsprotokollet dessutom innehålla 1. motivering till att fordonet inte godkänts vid besiktningen med referens till föreskrivna krav eller anledning till att besiktning inte slutförts". Som följd av detta avslås er överklagan.

Hur man överklagar

Detta beslut får enligt 5 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) inte överklagas.

Beslut i detta ärende har fattats av tf sektionschef Pasi Paavola. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit utredaren Lars-Åke Gustafsson, föredragande.

Pasi Paavola