Sidomarkeringslykta på släp

Beteckning: TSV 2015-4604

Beslutsdatum: 2016-01-29

Överklagan

Fordonsägaren har blivit underkänd vid en registreringsbesiktning av ett oregistrerat fordon, en hästtransport (släpvagn) av märket Mustang, på att den saknar sidomarkeringslyktor på båda sidor och inte uppfyller kraven i TSFS 2013-63, 21 kap. 96 §.

Beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet.

Redogörelse för ärendet

 

Du har överklagat Opus Bilprovnings beslut xxxxxxx i samband med registreringsbesiktning av släpvagnen av fabrikat Mustang-trailers med identifieringsnummer xxxxxxxxx och yrkat att fordonet ska godkännas i det utförande som det visats.

Enligt fordonslagen (2002:574) görs en registreringsbesiktning för att identifiera fordonet, fastställa uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret samt kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Ett beslut av ett besiktningsorgan i ett ärende om registreringsbesiktning enligt 5 Kap 5 § får överklagas till Transportstyrelsen. Besiktningsorganets beslut avser i den överklagade delen just registreringsbesiktningen och överklagandet ska därför tas upp till prövning.

Fordonet underkändes vid besiktningen med hänvisning till att fordonet saknade sidomarkeringslyktor.

Fordonet har tidigare varit registrerat i Holland och vi anser därmed att det genom tillämpning av ömsesidigt erkännande ska tas hänsyn till vilka regler som fordonet kunnat tas i bruk mot i annat land inom den Europeiska gemenskapen. Av 21 kap 96 § i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2013:63 framgår att släpvagn ska ha sidomarkeringslyktor. Av 21 kap 2 § 1. framgår också att ett alternativ till att tillämpa våra nationella regler är att uppfylla kraven i direktiv 76/756/EEG. Direktiv 76/756/EEG ställer inget krav på sidomarkeringslykta på släpvagn med största längd på 6 meter. Släpvagnen i fråga har enligt arbetsprotokollet en längd uppgående till 4,65 meter.

Ärendet återremitteras till besiktningsorganet för vidtagande av erforderliga åtgärder med anledning av detta beslut.

 

 

Detta beslut får enligt 5 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) inte överklagas.

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschef Pasi Paavola. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit Dick Thörn samt

Lars-Åke Gustafsson, den senare föredragande.

Pasi Paavola