Dubbel identitet

Beteckning: TSV 2014:3463

Beslutsdatum: 2014-11-28

Överklagan

Vid registreringsbesiktningen visade det sig att bilen har två identifieringsnummer. Ett vid dörren som överensstämmer med registrering beviset, och ett primärt. De 7 sista siffrorna är identiska.

Beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet.

Bakgrund

Du har överklagat Besikta Bilprovnings beslut (xxxxxxx) i samband med registreringsbesiktning av bilen av fabrikat Mercedes-Benz med identifieringsnummer xxxxxxxxx och yrkat att fordonet ska godkännas med stöd av den dokumentation som visats.

Enligt fordonslagen (2002:574) görs en registreringsbesiktning för att identifiera fordonet, fastställa uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret samt kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Ett beslut av ett besiktningsorgan i ett ärende om registreringsbesiktning enligt 5 Kap 5 § får överklagas till Transportstyrelsen. Besiktningsorganets beslut avser i den överklagade delen just registreringsbesiktningen och överklagandet ska därför tas upp till prövning.

Fordonet underkändes vid besiktningen med motiveringen att identifierings-märkningen inte överensstämde med uppgifterna på registreringsbeviset. Vid besiktningen konstaterades att fordonet har en skylt med det identifieringsnummer xxxxxxxxxxx som finns på den amerikanska registreringshandlingen. På fordonet finns också identifieringsnumret yyyyyyyyyyyy instansat och det är tillverkarens ursprungliga identifieringsnummer som utgör fordonets verkliga identitet.

I samband med överklagandet har ytterligare information tillkommit från Mercedes-Benz Sverige och det är som Transportstyrelsen förstått inte ovanligt att fordon vid registrering i USA förses med ett kompletterande och nationellt identifieringsnummer med en annan uppbyggnad än den ursprungliga eftersom fordonets ursprungliga identifieringsnummer inte uppfyllde de amerikanska kraven på identifieringsmärkning då fordonet togs i bruk.

Transportstyrelsen ser inte att det föreligger osäkerhet om fordonets identitet och återremitterar ärendet till Besikta Bilprovning för vidtagande av erforderliga åtgärder med anledning av detta beslut. Uppgift om fordonets dubbla identifieringsmärkning ska införas under övrig information i registreringsunderlaget.

Detta beslut får enligt 5 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) inte överklagas.

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande chef för sektion Fordonsgodkännande Mats Hjälm. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit Kjell Bäckman, Dick Thörn samt Lars-Åke Gustafsson, den senare föredragande.

Mats Hjälm