A-traktors karosseriutformning med mera

Beteckning: TSV 2016-1022

Beslutsdatum: 2016-05-04

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen avslår din överklagan.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Opus Bilprovnings beslut (protokoll-id XXXXX) från den 9 mars 2016 i samband med registreringsbesiktning av den till traktor ombyggda bilen av fabrikat BMW 325 CI med registreringsnummer

XXXXXX och yrkat att fordonet ska godkännas vid registreringsbesiktning i det utförande som den visades vid registreringsbesiktningen.

Enligt fordonslagen (2002:574) görs en registreringsbesiktning för att identifiera fordonet, fastställa uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret samt kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Ett beslut av besiktningsorgan i ett ärende om registreringsbesiktning enligt 5 kap. 5 § får överklagas till Transportstyrelsen. Opus Bilprovningens beslut avser i den överklagade delen just registreringsbesiktningen och överklagandet ska därför tas upp till prövning.

Fordonet ställdes den 21 december 2015 in till registreringsbesiktning där det underkändes med hänvisning till att karosseriet inte uppfyllde kraven i Vägverkets föreskrift VVFS 2003:19. Besiktningen överklagades och vi avslog överklagan (ärende TSV 2015-4560) då vi ansåg att besiktningsorganet fattat rätt beslut genom att underkänna fordonet eftersom barlastflak saknades då mindre än 60 % av tjänstevikten vilade på drivhjulen (4 kap 39 § i VVFS 20013:19).

Fordonet ställdes den 9 mars 2016 på nytt in till registreringsbesiktning (Opus Bilprovnings beslut med protokollid XXXXXXX) efter ändring av fordonets viktfördelning för att uppfylla kravet i 4 kap 39 § i VVFS 20013:19, på att 60 % av tjänstevikten ska vila på drivhjulen. Fordonet underkändes med hänvisning till att fordonets karosseri inte uppfyllde kraven i Vägverkets föreskrift VVFS 2003:19, som stöd för beslutet hänvisar besiktningsorganet till våra tidigare beslut TSV 2015-1274 och TSV 2016-4560.

Skäl för beslutet

Du har vid överklagandet anfört att fordonet är ombyggt så att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran och att det uppfyller kraven i 35 – 41 §§.

Enligt Opus Bilprovnings anteckningar är fordonets bagagerum och baksäte igenbyggt med plåtkonstruktion. Du har beskrivit hur fordonet byggts om för att begränsa dessa utrymmen och att fordonets limmade bakruta slutligen förseglat möjligheten att komma åt det begränsade passagerarutrymmet i det tidigare baksätet. Bagageluckan går att öppna för att kunna byta glödlampor i belysningsanordningarna baktill på fordonet.

Vad gäller ändringen av fordonets karosseri så anser vi efter en sammantagen bedömning att den gjorts på ett acceptabelt sätt för att uppfylla kraven i 36 §. (Se Bild)

När vi granskar arbetsprotokollet ser vi att fordonet vid vägning har en vikt utan förare uppgående till 1640 kg fördelat 615 kg på framaxel och 1030 kg på bakaxel. Till detta ska förarens vikt 70 kg läggas till för att fastställa fordonets tjänstevikt. Enligt arbetsprotokollet är fordonets högsta tillåtna axelbelastningar 930 kg för framaxeln och 1050 kg för bakaxeln. Vi uppskattar att förarens vikt på 70 kg fördelas med halva vikten på vardera axeln och att bakaxelns högsta tillåtna belastning därmed överskrids när föraren sätter sig i fordonet. Den viktändring du gjort på fordonet har därmed gjort att det inte kan godkännas och vi avslår därför din överklagan.

Hur man överklagar

Detta beslut får enligt 5 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) inte överklagas.

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschef Pasi Paavola. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit Dick Thörn samt Lars-Åke Gustafsson, den senare föredragande.

Pasi Paavola