A-traktors barlastflak

Beteckning: TSV 2015-1257

Beslutsdatum: 2015-04-24

Beslut

Transportstyrelsen återförvisar överklagandet till den del som avser 4 kap. 39 § barlastflak otillräcklig storlek.(medgivande)

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Opus Bilprovnings beslut (xxxxxxxxxxxxx) i ärende om registreringsbesiktning av bil ombyggd till traktor av fabrikat Volvo 744 med identifieringsmärkning xxxxxxxxxxxxx och yrkar att fordonet ska godkännas i det utförande som den visades. (se bilder)

Karosserier

Enligt 4 kap. 39 § (VVFS 2003:19) om A-traktorn har en tjänstevikt av högst 2000 kg och mindre än 60 % av tjänstevikten vilar på drivhjulen ska den vara försedd med barlastflak som medger tillräcklig barlast.

Vare sig besiktningsprotokoll eller arbetsprotokoll innehåller några närmare anteckningar om, på vilka grunder Opus Bilprovning har fattat sitt beslut beträffande kravet i 4 kap. 39 § (barlastflak otillräcklig storlek medger ej tillräcklig barlast) varför Transportstyrelsen återförvisar ärendet till besiktningsorganet att ompröva sitt beslut.

Hur man överklagar

Detta beslut får enligt 5 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) inte överklagas.

Beslut i detta ärende har fattats av tf sektionschef Pasi Paavola. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit utredarna Kjell Bäckman och Lars-Åke Gustafsson samt Dick Thörn, den senare föredragande.

Pasi Paavola

Tf chef för sektion Fordonsgodkännande, väg