Beslut i överklagningsärenden,  registreringsbesiktning

Här finns vägledande beslut i ärenden om registreringsbesiktning där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd hittar du under Regler för vägtrafik.

A-traktor

2016-05-04 A-traktors karosseri, barlastflak samt viktfördelning och axelbelastning.

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller ett fordons ombyggnad från personbil till A-traktor.

2015-04-24 A-traktors barlastflak

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller ett fordons barlastflak vid ombyggnad från personbil till A-traktor.

Besiktningsorganet har underkänt fordonet vid en registreringsbesiktning bl.a. på att barlastflaket har otillräcklig storlek enligt VVFS 2003:19 4 kap. § 39.

Registrerade uppgifter/Teknisk data

2014-02-20 Ändring av totalvikt på husvagn

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller ändring av totalvikt. Besiktningsorganet har underkänt fordonet vid en registreringsbesiktning bl.a. på att teknisk förändring inte är utförd på fordonet (uppfyller ej kraven i VVFS 2003:22 35 kap. 9§.

Teknisk identifiering

2014-11-28 Dubbel identitet

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller att fastställa ett fordons identitet, om fordonet har två olika identifieringsnummer.

Besiktningsorganet har underkänt fordonet vid en registreringsbesiktning på att fordonets primära identitetsmärkning inte överensstämmer med uppgifter från dokumentationen. Dokumenterad uppgift återfinns dock på en skylt på fordonet.

Ömsesidigt erkännande

2016-01-29 Sidomarkeringslyktor saknas på släpvagn

Ärendet syftar till att visa Transportstyrelsens syn på ömsesidigt erkännande.

Övrigt

2014-07-04 Utformning av text på besiktningsprotokoll

Ärendet gäller utformningen av texten på besiktningsprotokoll. Klagomålet ställdes först till Swedac som senare hamnade hos Transportstyrelsen.

2014-09-30 Fastställa ibruktagandedatum

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller att fastställa ibruktagandedatum.

Besiktningsorganet har krävt registreringsbevis för att fastställa ibruktagandedatum, men Transportstyrelsen anser att uppgiften kan komma från andra källor.