Användningsförbud

Ett fordon kan ha användningsförbud på grund av obetald felparkeringsavgift, fordonsskatt, trängselskatt, infrastrukturavgift (så kallade fordonsrelaterade skulder) eller vägavgift. Du kan själv kontrollera om ett fordon har användningsförbud eller fordonsrelaterade skulder med hjälp av våra e-tjänster eller servicetelefon.

Användningsförbud innebär att du inte får köra fordonet. Om du ändå gör det, kan polisen stoppa dig och ta fordonets registreringsskyltar.

Om du ska köra, köpa eller sälja ett fordon är det därför viktigt att kontrollera att fordonet inte har obetalda fordonsrelaterade skulder och användningsförbud.

Ett skattepliktigt fordon kan ha ett användningsförbud om följande skatter eller avgifter inte är betalda inom den tid som har bestämts enligt de lagar som gäller:

 • felparkeringsavgift
 • fordonsskatt
 • infrastrukturavgift (broavgift)
 • trängselskatt
 • vägavgift.

Så kontrollerar du om fordonet har användningsförbud eller fordonsrelaterade skulder

Det finns flera olika sätt att kontrollera på.

Kontroll av användningsförbud

Om du vill kontrollera ett fordon som du själv äger, använd 

Om du vill kontrollera ett fordon som någon annan äger, använd 

Kontroll av användningsförbud kan även göras via vår servicetelefon eller kundtjänst för fordonsfrågor.

Kontroll av fordonsrelaterade skulder

Om du vill kontrollera ett fordon som du själv äger, använd
e-tjänsten Fordonets skulder.

Om du vill kontrollera ett fordon som någon annan äger, använd vår  servicetelefon eller kundtjänst för fordonsfrågor.

Olika regler när användningsförbud inträder

Reglerna för användningsförbud skiljer sig åt beroende på typen av fordonsrelaterad skuld.

Obetald felparkeringsavgift

Ett användningsförbud inträder om

 • fordonsägaren har mer än 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter (felparkeringsavgift och åläggandeavgift) för fordonet, och
 • minst sex månader har passerat sedan den senaste av dessa felparkeringsavgifter skulle ha betalats.

I beloppet ingår endast felparkeringsavgifter för parkeringsanmärkningar som har utfärdats från och med den 1 januari 2021 och framåt.

Om det redan finns ett användningsförbud för fordonet, ska den totala skulden som har lett till förbudet betalas innan fordonet får användas. Det gäller även om det sker ett ägarbyte för fordonet efter att användningsförbudet inträtt och det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig.

Om du ändå använder fordonet, kan fordonets registreringsskyltar omhändertas av polisen.

Obetald fordonsskatt

Om fordonsskatt inte betalas inom angiven tid, inträder användningsförbud på fordonet och det får inte användas. Om det redan finns ett användningsförbud för fordonet, ska den totala skulden som har lett till förbudet betalas för att fordonet ska få användas. Det gäller även om det sker ett ägarbyte för fordonet efter att användningsförbudet inträtt och det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig.

Om du ändå använder fordonet, och det har gått mer än två månader sedan skatten skulle ha varit betald, kan polisen omhänderta fordonets registreringsskyltar.

Obetald trängselskatt

Ett användningsförbud inträder om

 • fordonet har mer än 5 000 kronor i obetald trängselskatt (trängselskatt och påföljdsavgift), och
 • minst sex månader har passerat sedan den senaste av dessa skulle ha betalats.

Vid ett ägarbyte räknas inte de eventuella trängselskatter eller påföljdsavgifter som ännu inte är beslutade in i beloppet.

Om det finns ett användningsförbud för fordonet, ska den totala skulden som har lett till förbudet betalas för att fordonet ska få användas. Det gäller även om det sker ett ägarbyte för fordonet efter att användningsförbudet inträtt och det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig.

Om du ändå använder fordonet, kan fordonets registreringsskyltar omhändertas av polisen.

Obetald infrastrukturavgift

Ett användningsförbud inträder om

 • fordonet har mer än 5 000 kronor i obetalda infrastrukturavgifter (infrastrukturavgift och påföljdsavgift), och
 • minst sex månader har passerat sedan den senaste av dessa skulle ha betalats.

Vid ett ägarbyte räknas inte de eventuella infrastrukturavgifter eller påföljdsavgifter som ännu inte är beslutade in i beloppet.

Om det finns ett användningsförbud för fordonet, ska den totala skulden som har lett till förbudet betalas för att fordonet ska få användas. Det gäller även om det sker ett ägarbyte för fordonet efter att användningsförbudet inträtt och det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig.

Om du ändå använder fordonet, kan fordonets registreringsskyltar omhändertas av polisen.

Obetald vägavgift

Vägavgift tas ut för lastbilar och lastbilsekipage med en totalvikt på minst 12 ton och som uteslutande är avsedda för godstransport på väg. För svenskregistrerade lastbilar ska vägavgift betalas vid användning på hela vägnätet och avgiften tas ut för ett år i taget.

Så länge en vägavgift är obetald har fordonet användningsförbud.

Läs mer om vägavgift 

Frågor och svar

Att fordonet inte får framföras/användas.

Ja. Skyltarna kan tas om hand direkt och ska inte lämnas ut förrän avgifterna eller skatten som ligger till grund för användningsförbudet är betalda.

För användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt måste det ha gått mer än två månader sedan skatten skulle ha varit betald för att polisen ska kunna ta fordonets registreringsskyltar.

Nej, man kan aldrig bli betalningsansvarig för tidigare ägares skulder, men du är skyldig att kontrollera att det inte finns ett användningsförbud. 

Nej, det är den som dragit på sig skulderna som är betalningsansvarig. Däremot kommer bilen fortfarande att ha användningsförbud även efter ett ägarbyte och skulderna ska betalas för att bilen ska få användas.

Ett fordon får användas trots användningsförbud i följande fall:

 • om det har sålts efter att det har flyttats av en myndighet som är behörig att flytta fordon
 • om det har sålts vid en exekutiv försäljning av Kronofogden eller av ett konkursbo
 • om fordonet tillhör ett konkursbo.

Undantag från användningsförbud kan också medges för ett visst fordon om det finns särskilda skäl.

Ett undantag från användningsförbudet betyder dock inte att betalningsskyldigheten upphör för den person som är skatt- eller avgiftsskyldig. Ett undantag från användningsförbudet betyder bara att fordonet får användas, trots de obetalda skulderna.

Användningsförbudet gäller tills dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats och bokförts på Transportstyrelsens konto. Hela beloppet ska betalas, det räcker inte med att betala en del av skatten eller avgifterna som omfattas av användningsförbudet.

Om du vill kontrollera om ett fordon som du själv äger har fordonsrelaterade skulder, kan du använda e-tjänsten Fordonets skulder.

Om det är ett fordon du tänker köpa, kan du i stället be säljaren visa informationen från e-tjänsten Fordonets skulder.

Du kan också ringa eller skriva till vår kundtjänst för att få information. Kontaktvägar för respektive område hittar du på sidan Kontakta oss.

Om ett fordon har ett användningsförbud och ett ägarbyte registreras, fortsätter användningsförbudet att gälla för fordonet. Detta gäller även om det är en tidigare registrerad ägare som inte har betalat de skatter eller avgifter som ligger till grund för användningsförbudet.

Betalningsansvaret för den obetalda skatt eller avgift som ligger bakom ett användningsförbud har den som var registrerad ägare för fordonet när den aktuella skatten eller avgiften beslutades. Betalningsansvaret flyttas med andra ord inte vidare till den nya ägaren när det sker ett ägarbyte.

Ett inträtt användningsförbud fortsätter dock att gälla även efter att ett ägarbyte registrerats, och även om det är en tidigare registrerad ägare som inte har betalat sina skatter eller avgifter.

Det är den som använder fordonet som får ta konsekvenserna av ett användningsförbud eftersom fordonet inte får framföras/användas i trafik. Om du blir stoppad kan polisen i vissa fall omhänderta fordonets registreringsskyltar eller bötfälla dig. Om skyltarna har omhändertagits kan du inte hämta ut dem eller beställa nya förrän den skuld som ligger till grund för användningsförbudet är betald och bokförd på Transportstyrelsens konto.

För att få bort ett användningsförbud på ett fordon måste samtliga fordonsrelaterade skulder som ingår i förbudet betalas och bokföras på Transportstyrelsens konto. Varje enskild skuld har ett unikt OCR-nummer vilket innebär att du måste göra separata betalningar för respektive skuld.

För att få betaluppgifter om aktuella fordonsrelaterade skulder för ett fordon som du själv äger kan du använda e-tjänsten Fordonets skulder.

Du kan också ringa eller skriva till vår kundtjänst för att få aktuella betaluppgifter. Kontaktvägar för respektive område hittar du på sidan Kontakta oss.

Fordonet får framföras/användas i trafik igen så fort betalningen är bokförd på Transportstyrelsens konto, vilket oftast tar 1–2 bankdagar efter att ett betalningsuppdrag lämnats till bank eller liknande betalningsförmedlare.

Undantaget är vägavgift. Där får fordonet användas så fort betalning genomförts (om kvitto eller motsvarande på betalningen kan visas upp), även om avgiften inte har hunnit bokföras på Transportstyrelsens konto.

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar via våra e-tjänster om användningsförbudet på fordonet är borttaget eller inte.

Om du vill kontrollera om ett fordon du själv äger har ett användningsförbud, kan du använda e-tjänsten Fordonsuppgifter dina fordon.

Om du vill kontrollera ett fordon som du inte äger, kan du använda e-tjänsten söka fordonsuppgifter med registreringsnummer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!