Flytt av fordon med vissa förfallna skulder

Polisen och kommunerna kan flytta ett fordon om det står uppställt i strid med parkeringsreglerna och om fordonets registrerade ägare har mer än 5 000 kronor i obetalda och förfallna skulder.

Rätten att flytta fordon gäller endast om

Till och med 31 december 2023

  • fordonet står parkerat i strid med parkeringsreglerna på gatumark
  • fordonets ägare har mer än 5 000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter. (Parkeringsanmärkningarna kan vara utfärdade på olika fordon men det är samma person som är betalningsansvarig.)

Från och med 1 januari 2024

  • fordonet står parkerat i strid med parkeringsreglerna på gatu- eller tomtmark
  • fordonets ägare har mer än 5 000 kronor sammanlagt i obetalda och förfallna fordonsrelaterade skulder. Med fordonsrelaterade skulder avses felparkeringsavgifter, fordonsskatter, infrastrukturavgifter och trängselskatter. (De fordonsrelaterade skulderna kan avse olika fordon men det är samma person som är betalningsansvarig.)

Om Polisen eller kommunen omhändertar ett fordon, ska de underrätta Kronofogden. Kronofogden har då möjlighet att besluta om att ta fordonet i anspråk för betalning av obetalda skulder.

Om Kronofogden inte tar över hanteringen av fordonet, blir det kvar hos Polisen eller kommunen. Fordonet återlämnas då endast om fordonsägarens samtliga obetalda och förfallna fordonsrelaterade skulder med tillhörande påföljdsavgifter betalas.

Med fordonsrelaterade skulder avses här obetalda och förfallna felparkeringsavgifter men också fordonsskatter, infrastrukturavgifter och trängselskatter. Skulderna kan gälla ett annat fordon än det som har flyttats.

Om skulderna inte betalas, tillfaller fordonet Polisen eller kommunen (beroende på vem som har flyttat det).