Besiktningstekniker yrkeskvalifikationsdirektivet

Nu är det möjligt för besiktningstekniker från andra länder inom EES (eller från Schweiz) att arbeta i Sverige. För den som driver ett ackrediterat besiktningsorgan blir det samtidigt lättare att anställa en besiktningstekniker, som är eller har varit verksam i ett annat land.

Varianter av yrkesrollen

En besiktningstekniker är anställd hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar på fordon. Certifiering får ske för en eller flera behörighetsklasser enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker (TSFS 2010:90). Behörighetsklasserna avser även olika kontrollformer (kontroll-, registrerings- och lämplighetsbesiktning) och olika fordon t.ex. lätta fordon, tunga fordon eller motorcyklar.

Vad gäller för dig som vill komma till Sverige för att arbeta som besiktningstekniker?

Från och med den 15 april 2016 är det möjligt för dig som arbetar som besiktningstekniker i ett EES-land eller i Schweiz att tillfälligt eller permanent komma till Sverige och ta en anställning som besiktningstekniker.

Tillväxtverket är utpekad myndighet som ingång för dem som kommer till Sverige för att utöva sitt yrke permanent. Från mitten av maj kommer det att vara möjligt att skicka in sin ansökan via www.verksamt.se, under "Lämna uppgifter och sök tillstånd" finns ansökningsformulären sökbara i bokstavsordning eller under kategorier. Det kommer även att finnas information på engelska. Det går även att ansöka direkt via Transportstyrelsens webbplats, "E-tjänster och blanketter" eller via länk besiktningstekniker.

Vad gäller för dig som tillfälligt vill komma till Sverige för att arbeta som besiktningstekniker?

För att tillfälligt få utöva besiktningsteknikeryrket i Sverige gäller olika förutsättningar (beroende på om yrket är reglerat eller inte i ditt etableringsland).

Om besiktningsteknikeryrket är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där du arbetar, eller har varit yrkesverksam, som besiktningstekniker ska du vara lagligen etablerad i det landet (uppfylla alla krav för att få utöva yrket). Du ska dessutom stadigvarande utövat yrket minst ett år i något EES-land eller i Schweiz under det senaste tio åren.

Om besiktningsteknikeryrket inte är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där du arbetar som besiktningstekniker ska du ha arbetat som besiktningstekniker minst ett år i något EES-land eller i Schweiz under det senaste tio åren. Undantag från yrkeserfarenhet gäller om utbildningen till besiktningstekniker är reglerad i det land där du är etablerad.

Det finns ännu ingen bedömning av hur lång tid "tillfälligt yrkesutövande" är. Denna fråga måste avgöras genom domstolarnas praxis.

Vad gäller för dig som permanent vill komma till Sverige för att arbeta som besiktningstekniker?

Vid en etablering som besiktningstekniker i Sverige krävs att du skickar in en ansökan till Transportstyrelsen. Vid en ansökan kommer dina yrkeskvalifikationer att valideras. Efter att dina yrkeskvalifikationer har bedömts kan de antingen erkännas direkt eller villkoras med kompensationsåtgärd (prov eller anpassningsperiod). När yrkeskvalifikationerna har erkänts, alternativt att du har genomfört beslutad kompensationsåtgärd, prövas de övriga kraven för att få tillträde till besiktningsteknikeryrket. Den prövningen består av en certifiering som omfattar både praktiska och teoretiska prov. Certifieringen gäller för fyra år i taget. En besiktningstekniker ska sedan årligen meddela ansvarigt certifieringsorgan om sin yrkesverksamhet och om genomförd fortbildning, i syfte att bibehålla certifikatet och att utvecklas.

När du har blivit certifierad som besiktningstekniker kan du ansöka om permanent anställning som besiktningstekniker i Sverige hos ett ackrediterat besiktningsorgan.

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Vad gäller för dig som tillfälligt vill anställa en person med yrkeskvalifikationer från ett annat EES-land eller från Schweiz?

Ackrediterat besiktningsorgan har från och med den 15 april 2016 möjlighet att anställa besiktningstekniker tillfälligt från ett annat EES-land eller Schweiz. Om Ni anställer en tillfällig besiktningstekniker ansvarar Ni för att se till att besiktningsteknikern uppfyller kraven i 6 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Det innebär att Ni ska säkerställa följande:

  • Om besiktningsteknikeryrket är reglerat i det land (inom EES-land eller i Schweiz) där den tillfälliga besiktningsteknikern arbetar ska han eller hon vara lagligen etablerad i det landet, dvs. uppfylla alla krav för att utöva yrket och stadigvarande utöva yrket.
  • Om besiktningsteknikeryrket inte är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där den tillfällige besiktningsteknikern arbetar ska han eller hon ha arbetat som besiktningstekniker minst ett år i något annat EES-land eller i Schweiz under det senaste tio åren. Undantag från yrkeserfarenhet gäller i de fall utbildningen till besiktningstekniker är reglerad i det land där den tillfälliga besiktningsteknikern är etablerad.

Den tillfällige besiktningsteknikern omfattas också av de övriga kraven som ställs på det ackrediterade besiktningsorganet och omfattas även av tillsynsverksamheten.

Ni bör även notera att enligt 2 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska den tillfällige yrkesutövaren utöva yrket under etableringsstatens yrkestitel och då på ett i etableringsstaten officiellt språk. Avsikten är att förväxling med den svenska yrkestiteln ska undvikas.

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer.