Allmänt

1 §

Besiktningsteknikern ska ha tillgång till fordonets registrerade uppgifter genom dataförbindelse med Transportstyrelsen.

2 §

Fordonet ska identifieras under besiktningen. Uppgifter som ska ligga till grund för identifieringen är fordonsidentifieringsnummer och registreringsnummer. 

Efter identifieringen ska besiktningsteknikern kontrollera att fordonet överensstämmer med registrerade uppgifter beträffande fabrikat, karosseri, fordonskategori, färg och eventuell kopplingsanordning.

3 §

Om fordonsidentifieringsnummer saknas och fordonet inte kan identifieras, ska fordonet ges en tillfällig identitet i avvaktan på utredning samt att föreläggande ska meddelas enligt 6 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211).


Den tillfälliga identiteten ska bestå av en plombering som anbringas i fordonets stomme eller motsvarande. Plomberingen ska vara unik för besiktningsorganet och uppgift om fordonet ska införas i en särskild förteckning. Uppgift om tillfällig identitet, motornummer och om möjligt även växellådsnummer, bakaxelnummer och nyckelnummer, ska antecknas i besiktningsprotokollet.

4 §

Ett besiktningsorgan ska ha tillgång till de föreskrifter, standarder, fordonsspecifika uppgifter enligt bilaga 9, referensdata m.m. som är nödvändiga för besiktningsverksamheten.


Bestämmelser om fordonsspecifik information finns i förordning (EU) 2019/621, för fordon som från och med den 20 maj 2018 registrerats med stöd av ett i Sverige giltigt typgodkännande, utfärdat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.


Det framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 att fordonsspecifik information även ska vara tillgänglig för användande vid trafiksäkerhetsprovning för fordon som registreras med stöd av ett i Sverige
giltigt typgodkännande utfärdat enligt denna förordning. (TSFS 2021:37)

5 §

En fordonstillverkare eller den representant som fordonstillverkaren har utsett, ska tillhandahålla information enligt bilaga 9.
Bestämmelser om tillhandahållande av information för fordon som registrerats den 20 maj 2018 eller senare finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/621.


Det framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 att information nödvändig för trafiksäkerhetsprovning även ska tillhandahållas för fordon som registreras med stöd av ett i Sverige giltigt typgodkännande utfärdat enligt denna förordning.

Om komponenter, separata tekniska enheter eller tillhörande system ersatts med eftermarknadsprodukter som inte tillhandahållits av tillverkaren, får fordonsägaren själv delge besiktningsorganet den fordonsspecifika information som är nödvändig. (TSFS 2021:37)

6 §

Besiktningsorganet ska ha rutiner som säkerställer att nya produktsäkerhetskampanjer initierade av Transportstyrelsen är kända.

7 §

I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning för besiktningsorgan anges närmare bestämmelser om den utrustning som ska finnas tillgänglig vid en kontrollbesiktning.

8 §

Efter att brister från kontrollbesiktning eller flygande inspektion har
avhjälpts, får efterkontrollen begränsas till de system eller komponenter som
tidigare har underkänts. (TSFS 2018:46)

8 a §

För personbil och lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton som registreras i vägtrafikregistret och som tagits i bruk för mer än 60 månader sedan, ska kontrollbesiktning ske enligt 6 kap. 5 § fordonsförordningen (2009:211) senast 14 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes. (TSFS 2018:46)

Omfattning

9 §

Besiktning ska för respektive fordonsslag utföras i enlighet med tillämpligt kontrollprogram. I de fall besiktning utförs med stöd av fordonsspecifik information enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/621 ska rapportering av brister enligt dessa föreskrifter ske enligt översättningstabellen i bilaga 10. 

Kontrollprogram enligt bilaga 1 gäller vid besiktning av bil och släpvagn som dras av bil med undantag av EG-mobilkran. Vid besiktning av buss ska dock avsnitt 3.1 och 6.2 i bilagan endast tillämpas beträffande de komponenter och system som inte omfattas av avsnitt 13. Kontrollprogram enligt bilaga 2 gäller vid besiktning av motorcykel. Kontrollprogram enligt bilaga 3 gäller vid besiktning av tung terrängvagn, traktor, traktor b, motorredskap och släpfordon till dessa, samt EGmobilkran och släpfordon till dessa. (TSFS 2020:39)

10 §

För vissa fordonsslag saknas kontrollprogram. Vid besiktning av bil ombyggd till traktor, lätt terrängvagn samt släp till dessa fordon ska kontrollprogrammet för bil i bilaga 1 följas i tillämpliga delar. Vid besiktning av moped och terrängskoter ska kontrollprogrammet för motorcykel i bilaga 2 följas i tillämpliga delar. Vid besiktning av bil ombyggd till motorredskap klass II samt efterfordon ska kontrollprogrammet för tung terrängvagn, traktor, motorredskap och släpfordon till dessa i bilaga 3 följas i tillämpliga delar.

Genomförande

11 §

System och komponenter ska, även om de inte utgör obligatorisk utrustning, kontrolleras enligt den kontrollmetod som anges i kontrollprogrammet.

12 §

I de fall bedömningen i kontrollprogram ska utföras från och med en viss årsmodell eller viss ibruktagandetidpunkt, har årtal eller årtal samt månad angivits inom parantes eller i notering i anslutning till positionen. Detta gäller för fordon som tagits i trafik 1960 och senare, om inget annat anges.
För fordon som

  1. har tagits i bruk före 1960,
  2. är amatörbyggda fordon,
  3. importerats för eget bruk,
  4. utgör flyttsak eller som förvärvats i utlandet genom arv eller testamente,
  5. registrerats som exportvagnar,
  6. har tillfällig registrering, eller
  7. tävlingsfordon, ska vissa delar i kontrollprogrammen inte tillämpas då dessa fordon omfattas av andra bestämmelser.


Om grund för bedömning skiljer sig åt beroende på fordonets årsmodell
jämfört med tidpunkt för ibruktagandet, ska den bedömning som är mest
fördelaktig för fordonet väljas.
Bestämmelser om fordonsspecifik information för fordon som registrerats från och med 20 maj 2018 finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/621. (TSFS 2020:39)

13 §

Position, feltyp, bedömning eller anmärkning i fotnot som är märkta med (P) i kontrollprogrammen innebär att kontroll endast utförs vid flygande inspektion.
Position, feltyp, bedömning eller anmärkning i fotnot som är märkta med (B) i kontrollprogrammen innebär att kontroll endast utförs vid kontrollbesiktning.

14 §

Kontroll får utföras utan att system eller komponenter demonteras om inte annat föreskrivs i 23 §.

15 §

Vid en ny kontrollbesiktning enligt 6 kap. 14 § fordonsförordningen (2009:211), av en lastbil, buss eller släpvagn till dessa med en totalvikt över 3 500 kg, ska en fullständig kontroll i rullbromsprovare göras om underkännandet avsåg bromssystemet och bristen påverkar fordonets bromsprestanda. Detta gäller dock inte EG-mobilkran.
Om en fullständig kontroll i rullbromsprovare inte tillför ytterligare underlag för bedömningen får kontrollen begränsas. Upptäcks en eller flera nya brister hos fordonet, ska bristerna bedömas enligt tillämpligt kontrollprogram och fordonet underkännas i enlighet med 3 kap.

16 §

Ett besiktningsorgan ska genomföra den kontroll som beslutats av Polismyndigheten efter flygande inspektion. Ett föreläggande om att låta en ackrediterad verkstad reparera och prova fordonet eller visa för ett besiktningsorgan att bristerna har avhjälpts,
förfaller om fordonet inställts till kontrollbesiktning.

17 §

Om föreläggandet har beslutats vid flygande inspektion ska besiktningsorganet även kontrollera att brister märkta med (P) är åtgärdade.

18 §

Ett fordon får vara delvis lastat om det finns skäl för det och särskilda säkerhetsföreskrifter inte anger att fordonet ska vara olastat.

19 §

Ett fordon som är godkänt för mer än ett karosseri ska kontrolleras med avseende på minst ett av de karosserialternativ som anges i registreringsbeviset. Om karosserikod BC eller 85 "Anordning för påhängsvagn" finns som karosserialternativ, ska dock detta karosseri finnas på fordonet vid besiktningen.

20 §

Vid kontrollbesiktning av ett motordrivet fordon ska enkel provkörning utföras för att kontrollera hastighetsmätarens funktion, systemens funktion och allmän körbarhet. Om det kan antas att en fullständig provkörning tillför förrättningen ytterligare underlag för bedömningen, ska sådan utföras.
Vid en ny kontrollbesiktning enligt 6 kap. 14 § fordonsförordningen (2009:211) ska enkel eller fullständig provkörning utföras om det kan antas tillföra förrättningen underlag för bedömningen.
Provkörning behöver inte genomföras om lastsäkringen är undermålig eller om fordonet är behäftat med brister i sådan omfattning eller av sådan art att besiktningsteknikerns hälsa eller säkerhet kan äventyras.

21 §

Om det finns snö, is eller smuts på ett fordon i sådan omfattning att förrättningen avsevärt försvåras, ska kontrollbesiktning inte utföras.

22 §

Om en släpvagn inställs till kontrollbesiktning och släpvagnen är sammankopplad med ett dragfordon som inte är funktionsdugligt, med avseende på system där släpvagnens funktion styrs av dragfordonet, ska kontrollbesiktning inte utföras.

23 §

När en bil försedd med bränslesystem för gas inställs till kontrollbesiktning, ska bilens bränsletank för gas vara fylld med tillräcklig mängd så att bilen kan köras på gas.
Vidare ska alla bränsletankar vara frilagda så den kontroll som beskrivs i bilaga 1 kan genomföras. Om inte bränsletankarna är frilagda, får istället ett intyg godtas som inte är äldre än 15 månader, utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.
I stället för kontroll av bränslesystem som beskrivs i bilaga 1 får ett intyg godtas som inte är äldre än 15 månader, utfärdat av fordonstillverkaren eller av denne godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation eller kontroll av bränslesystem för gas. (TSFS 2018:46)

24 §

När en bil, som är utrustad med en icke automatisk dragstångskoppling (klass T) eller en multifunktionskoppling, inställs till kontrollbesiktning ska bilen inställas tillsammans med avsedd släpvagn.