Producentansvaret är ett ekonomiskt ansvar för skrotning och återvinning av uttjänta fordon. Det innebär att en producent (yrkesmässig tillverkare och yrkesmässig importör, till exempel en generalagent) ansvarar för att ombesörja att ett fordon skrotas på ett regelmässigt korrekt sätt.

En fordonsägaren ska ha rätt att kostnadsfritt lämna in sitt fordon till skrotning. Producenterna står för kostnaderna att skrota och återvinna fordonet. 

Information från fordonsproducenterna finns på branschorganisationen BIL Swedens webbplats.
 
Information om producentansvaret finns också på Naturvårdsverkets webbplats.

Vilka fordon omfattas av producentansvaret?

Producentansvaret omfattar inte alla fordonskategorier. De fordon som omfattas  är dessa:

  • personbilar (totalvikt högst 3 500 kg)
  • lätta lastbilar (totalvikt högst 3 500 kg)
  • lätta bussar (totalvikt högst 3 500 kg).

Om ditt fordon omfattas av producentansvaret, har du rätt att utan kostnad lämna ett fordon för skrotning till producenten eller dennes representant. Producenten kan dock begära ersättning om fordonet saknar väsentliga och ekonomiskt värdefulla delar, till exempel motor, växellåda eller katalysator.