Regler och riktlinjer för autonom sjöfart

I dagsläget finns inga särskilda regler för autonom sjöfart eller smarta fartyg, varken i Sverige, i någon annan stat eller internationellt.

Smarta fartyg måste tillämpa samma regler som andra konventionella fartyg av samma typ, storlek och användningsområde. Sådan regelutveckling pågår dock i andra stater och internationellt i den internationella sjöfartsorganisationen, IMO.

Internationellt arbete inom autonom sjöfart och smarta fartyg

Riktlinjer för tester med smarta fartyg

Sverige har tagit fram nationella svenska riktlinjer för tester och försök med smarta fartyg.

Transportstyrelsens riktlinjer för tester med smarta fartyg

Riktlinjerna baseras dels på de Interim guidelines for MASS trials som tagits fram i IMO, dels på de EU Operational Guidelines for Safe, Secure and Sustainable Trials of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) som utvecklats inom EU.

Interim guidelines for MASS trials (IMOs webbplats) (se under rubriken Interim guidelines for trials of autonomous ships)

EU Operational Guidelines on trials of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)(European Commissions webbplats)

Av dessa riktlinjer följer bland annat att fartyg, om de ska ingå i tester som smarta fartyg, eller Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) som de benämns internationellt, måste förhålla sig till de tvingande regler som gäller för fartyget på den aktuella resan. Riktlinjerna innebär inte i sig några undantag från gällande regelverk. Eventuella undantag hanteras genom undantagsbestämmelser och dylikt för respektive regelverk och fartygsoperatören ansvarar för att lagar och regler efterlevs vid tester av smarta fartyg.

Riktlinjer för godkännande av konstruktion och installation av utrustning på obemannade fartyg

Det finns inte heller några svenska riktlinjer avseende godkännanden av smarta fartyg genom tillämpning av gällande regler.

I dagsläget har enbart den norska sjösäkerhetsmyndigheten Søfartsdirektoratet sådana riktlinjer.

Guidance in connection with the construction or installation of automated functionality aimed at performing unmanned or partially unmanned operation (Søfartsdirektoratets webbplats)

I dessa riktlinjer lägger man stor vikt vid alternativa och ekvivalenta lösningar och för att säkerställa att en god säkerhet vidmakthålls under tester av smarta fartyg kan IMO:s riktlinjer för godkännande av alternativ och ekvivalenter användas under tillståndsprocessen för undantag från gällande regelverk MSC.1/Circ.1455, "Guidelines for the approval of alternatives and equivalents as provided for in various IMO instruments".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!