Internationellt arbete inom autonom sjöfart och smarta fartyg

Internationellt arbete på området pågår framförallt i den internationella sjöfartsorganisationen, IMO och inom den Europeiska unionen (EU), men även den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, och International association for marine aids to navigation and lighthouse authorities, IALA, har etablerat arbetsgrupper för att utveckla produkter och tjänster inom sina respektive områden.

Den internationella sjöfartsorganisationen

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) beslutade 2018 att tillsätta ett arbete för att undersöka hur dess regler för sjösäkerhet och sjöfartsskydd förhöll sig till så kallade Maritime Autonomous Surface Ships, "MASS" (IMOs webbplats). Detta beslut fattades av IMO:s sjösäkerhetskommitté (MSC) och med en svensk som ordförande för MASS Working Group granskades cirka 30 internationella konventioner och koder. Resultatet avrapporterades i maj 2021 vid MSC 103 och publicerades sedan genom ett särskilt så kallat IMO-cirkulär.

MSC.1/Circ.1638 (IMOs webbplats) (Se dokumentet längst ner i första stycket)

Inom ramen för sitt arbete utvecklade MASS Working Group även interimistiska riktlinjer för tester med MASS. Mer information om IMO-riktlinjerna finns på sidan Regler och riktlinjer för autonom sjöfart.

Sedermera har IMO:s rättsliga kommitté (LEG) granskat och avrapporterat avseende de konventioner som berör försäkring, skadebegränsning, m.m. och facilitationkommittén (FAL) granskat och slutrapporterat FAL-konventionen.

Slutrapport från LEG (IMOs webbplats)

Europeiska unionen

I samband med att IMO publicerade sina interimistiska riktlinjer för tester med MASS startade EU under 2019 ett arbete med att utifrån ett EU-rättsligt perspektiv utfärda riktlinjer för tester inom EU. Detta för att stödja ett inom-europeiskt näringsperspektiv på MASS och då det så kallade VTMIS-direktivet kunde användas för att övervaka och stödja själva testerna. Mer information om EU:s arbete med MASS finns på länken nedan.

EU Operational Guidelines on trials of Maritime Autonomous Surface Ship (European Commissions webbplats)

Den internationella standardiseringsorganisationen

Allt sedan IMO initierade sitt arbete med MASS, har den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) fört en dialog med IMO, detta framförallt genom att informera sjösäkerhetskommittén om sina framsteg avseende att etablera en stödjande terminologi för MASS.

ISO/PRF TS 23860 Ships and marine technology - Vocabulary related to autonomous ship systems (ISOs webbplats)

Detta arbete sker inom ISO:s tekniska kommitté (ISO/TC 8) Ships and marine technology och det kommer sannolikt att intensifieras när IMO inom kort kommer att börja utveckla bindande regler för MASS.

International association for marine aids to navigation and lighthouse authorities

Arbetet med att utveckla regler och riktlinjer för stödjande infrastruktur har inte startat än på IALA, men man har tillsatt en horisontell arbetsgrupp som ska koordinera arbetet som sannolikt kommer att beröra alla IALA:s kommittéer. Mer information om IALA:s arbete med autonom sjöfart hittar du på sidan nedan.

Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!