Dokumentation och inadekvata mottagningsanordningar

Anmälan om inadekvata mottagningsanordningar görs till Transportstyrelsen.

Inadekvata mottagningsanordningar

Dokumentation från hamnen till fartyget

Om ett fartyg inte kan lämna sitt avfall i en hamn på grund av problem med mottagningsanordningar i hamnen ska den som är ansvarig för mottagningsanordningen förse fartyget med ett dokument. I dokumentet ska anges att fartyget inte har kunnat lämna sitt avfall samt orsaken till detta. Uppgifter om vilka fartyg som inte har kunnat lämna avfall ska även redovisas i hamnens årliga avfallsrapport. Läs mer om hamnars avfallsrapportering.  

Dokumentation från fartyget till Transportstyrelsen

Fartyget kan anmäla inadekvata mottagningsanordningar till sin flaggstats sjöfartsmyndighet. Om möjligt kan fartyget även skicka anmälan till behörig myndighet i hamnstaten där den bristande mottagningsanordningen finns. I Sverige ska anmälan om inadekvata mottagningsanordningar för svenska fartyg eller i svenska hamnar lämnas till Transportstyrelsen. Mall för anmälan finns i dokumentet ”Reporting alleged inadequacy of port reception facilities”.

Anmälan om inadekvata mottagningsanordningar skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

sjofart@transportstyrelsen.se


Intyg/kvitton på avlämnad mängd avfall

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska förse vissa fartyg med mottagningsbevis för avlämnad mängd avfall. Detta gäller för:

  • Oljetankfartyg med en bruttodräktighet över 150 och övriga fartyg med bruttodräktighet över 400 som lämnat oljehaltigt avfall. Dessa fartyg är skyldiga att föra oljedagbok.
  • Fartyg som lämnat fast avfall och som är skyldiga att föra avfallsdagbok. Fartyg skyldiga att hålla avfallsdagbok är fartyg som går i internationell fart och som har en bruttodräktighet över 400 eller mer, eller är certifierat för att medföra 15 personer eller fler. Även fasta eller flytande plattformar ska hålla avfallsdagbok.

Internationell standard för hur mottagningsbeviset ska se ut finns i dokumentet ”Mall för intyg på avlämnad mängd avfall i hamn”.

Regler för när mottagningsbevis krävs finns i 4 kap. Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!