Fjärde referensperioden (RP4)

Den fjärde referensperioden omfattar åren 2025-2029.

Tillämplig EU-förordning är EU (2019/317)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.056.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:056:TOC

Tidplan 2023/2024

Aktivitet

Datum

Utkast från PRB unionsövergripande mål

Sept-23

EU-Kommissionen publicerar indikativa target ranges

10 nov -23

Leverantörerna ska rapportera underlag inför RP4

26 jan -24

STATFOR trafikprognos

April-24

EU Kommissionen antar övergripande unionstäckande prestationsmål

1 juni -24

TS utskick underlag inför konsultation SE Prestationsplan

juli -24

Konsultation Sveriges utkast på Prestationsplan

28-29 aug -24

Utkast på Sveriges prestationsplan till Kommission

1 okt -24

Kommissionens beslut angående Sveriges utkast till prestationsplan

Feb -25

 

Arbetet med prestationsplanen RP4

Uppstartsmöte 1 mars 2023 januari 2017

Transportstyrelsen genomförde 1 mars 2023 ett uppstartsmöte med berörda svenska intressenter. Mötets syfte var att presentera en övergripande tidplan för det fortsatta arbetet inför RP4, samt att inhämta erfarenheter och synpunkter på systemet med prestationsplaner.

Transportstyrelsens arbete

Under 2023 har en referensgrupp bildats med syftet att diskutera principiella frågeställningar i arbetet, löpande uppdateringar från Transportstyrelsen och ge en möjlighet att ställa frågor. Ett har hållits under våren -23 och nästa planerat till december 

Kontaktuppgifter

Vid eventuella frågor angående RP4 hänvisar Transportstyrelsen till följande personer och kontaktuppgifter: 

Projektledare Niklas Nöid, telefonnummer 010-495 57 43.

Du når projektgruppen via: rp3@transportstyrelsen.se

Sakkunnig kostnadseffektivitet:

Niklas Nöid
Gunilla Avefeldt
Amelie Meuller

Sakkunnig kapacitet:

Andreas Tinnerfelt
Niklas Nöid

Gunilla Avefeldt

Sakkunnig miljö:    

Marie Hankanen

Niklas Nöid

Gunilla Avefeldt

Sakkunnig safety:    

Andreas Tinnerfelt

Ann Gyldén

Sakkunnig civ/mil:   

Ola Andersson

Sakkunnig juridik:  

Charlotta af Forselles

 

 

Internationell samordnare:

Ann-Marie Ragnarsson

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!