Passagerar- och/eller godstrafik med flygplan eller helikopter

Operativt drifttillstånd, AOC

Om företaget ska transportera passagerare och/eller gods med flygplan eller helikopter krävs ett drifttillstånd, AOC (Air Operator Certificate) i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) Nr 965/2012, Air Operations (vanligen benämnd EASA-OPS).

Luftvärdighetsorganisation, CAMO

Det finns krav på egen luftvärdighetsorganisation, en CAMO, Continuing Airworthiness Management Organisation, i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) Nr 1321/2014. Mer information finns på sidan Nytt CAMO-tillstånd.

Operativ Licens, OL

Företaget ska ansöka om operativ licens som reglerar utfärdandet av tillstånd för EG-lufttrafikföretag, deras rätt att utöva lufttrafik inom gemenskapen samt prissättningen av lufttrafik inom gemenskapen. Villkoren för denna återfinns i förordning (EG) Nr 1008/2008. Läs mer under Operativa licenser i menyn.

Luftfartsskydd/security

Krav på säkerhetsgodkännande regleras i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) och kravbilden bygger på av förordning (EG) Nr 300/2008 och förordning (EU) 2015/1998. Läs mer under Luftfartsskydd - security i menyn.

Luftfartyg

De luftfartyg som ska användas i lufttrafikföretaget ska vara godkända av EASA.

Besättningsmedlemmars behörigheter

För utbildning till certifikat och typbehörigheter gäller bestämmelserna i Kommissionens Förordning (EU) nr 1178/2011, Air Crew, Part-FCL (Flight Crew Licensing). Initial säkerhetsutbildning och utfärdande av attestations för kabinbesättningspersonal regleras genom Kommissionens Förordning (EU) Nr 1178/2011, Air Crew, Part-CC.