Flygmedicin

Här kan du bland annat söka flygläkare, få uppgift om vad som gäller för flygcertifikat efter hjärtinfarkt eller kranskärlsoperation, närsynthetsoperation och mycket mer.

Sök flygläkare

Senaste uppdatering gällande SARS-CoV-2 (Corona)

Det finns ingen möjlighet till förlängning av medicinska intyg/rapporter med hjälp av undantag på grund av SARS-CoV-2 utan förlängning av dessa skall ske i enlighet med gällande regelverk.

Förhållningssätt vid misstänkt eller bekräftad Covid-19 hos piloter, flygledare och kabinbesättning

Covid-19 är en ur flygsäkerhetssynpunkt allvarlig virusinfektion som angriper många av kroppens organsystem med varierande symptombilder och intensitet som följd. Inte minst kan påverkan på hjärta, lungor och hjärnans funktioner även vid lindrig sjukdom ge funktionsnedsättningar som inte är acceptabla ur tjänstbarhetsperspektiv.

Den 7 januari 2021 publicerade EASA en vägledning riktad främst till flygläkarna om hur Covid-19 sjukdomen bör hanteras:

Guidelines for Aero-Medical Centres and Aeromedical Examiners regarding the examination and assessment of applicants - Covid-19 gudaince/advice

Transportstyrelsen har med EASA-vägledningen som grund tagit fram ett vägledande flödesschema baserat på svenska förhållanden med fokus på hur flygläkarna skall agera och kommunicera med Transportstyrelsen. 

Vägledning vid Covid-19 hos piloter, flygledare och kabinbesättning, flödesschema.

Flödeschemat i större format – Vägledning vid covid-19 (pdf-fil 145 kB)

För innehavare av alla klasser av medicinska intyg/rapport gäller följande, i linje med regeln MED.A.020 (finns tryckt i klartext på svenska och engelska på alla medicinska intyg):

Flyg-/tjänstgöringsstopp i minst 14 dagar i samband med stark misstanke om eller bekräftad Covid-19 sjukdom och helt återställd sedan minst 7 dagar.

Intygsinnehavare skall alltid kontakta flygläkare (AME – Aeromedical examiner) vid Covid-sjukdom för samråd.

Vid vaccinering mot Covid-19 gäller följande:

EASA publishes Safety Information Bulletin SIB 2021-06 Vaccination of Aircrew - Operational Recommendations

EMA-godkänt vaccin: Minimum 48 timmars karens efter varje vaccinationsdos innan flygning/tjänstgöring. Gäller för samtliga klasser av medicinskt intyg/rapport.

För piloter som flyger "Class 1 single pilot commercial operations carrying passengers" gäller 72 timmars karens efter varje vaccinationsdos.

Ej EMA-godkänt vaccin: Minimum 30 dagars karens efter varje vaccinationsdos innan flygning/tjänstgöring.

EMA – European Medicines Agency (Europeiska läkemedelsmyndigheten).

Senast uppdaterad 2021-04-01.

Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

Vid en förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hos ett flygmedicinskt centrum, har det genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/27 tillkommit ytterligare undersökningar som den sökande ska genomgå.

Det ska ske en omfattande bedömning av psykisk hälsa (av t. ex. psykolog) samt även drog- och alkoholtest ska genomföras. Dessa två tillägg kommer att göra att undersökningen kommer ta längre tid än tidigare att genomföra. Undersökningen kan delas upp på flera dagar. Det kommer troligen inte vara möjligt att få sitt medicinska intyg utfärdat vid det första besöket på ett flygmedicinskt centrum, med hänvisning till väntetider på testresultat samt sammanfattade bedömning av den sökandes psykiska hälsa. För mer information kring förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hänvisar vi till ett flygmedicinskt centrum.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!