Allmänflygsäkerhetsrådet

Den 21 oktober 2014 hölls en kickoff för det som idag är Allmänflygsäkerhetsrådet.

Kickoffen hölls på Transportstyrelsen i Norrköping och grunden lades för en ny samarbetsform mellan myndigheten och allmänflygets intresseorganisationer.

Allmänflygsäkerhetsrådet har bildats med inspiration av H50P-projektet. H50P startades 1999 och avslutades 2008 och syftet var att verka för att nå statsmaktens dåvarande flygsäkerhetsmål för allmänflyget vilket var att halvera antalet haverier under en tioårsperiod. Arbetet var lyckosamt vilket ledde till att flygsäkerhetsmålet i princip nåddes. Formerna för H50P-projektet var goda eftersom det skedde i nära samarbete med företrädare för branschen, därför har det beslutats att ett Allmänflygsäkerhetsråd ska bildas. 

Syftet är att vi fortsatt ska kunna verka för målsättningen att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt men med rimliga konsekvenser för allmänflyget som inte begränsar medborgare att utöva ett fritidsintresse och ändå borgar för tillräcklig säkerhet.

Allmänflygsäkerhetsrådet har ett uppdrag att ta fram olika strategier vilka ska leda till att målen nås. Rådet ska också vara ett forum för samarbete och dialog mellan Transportstyrelsen och allmänflygets intresseorganisationer. Förutom att verka för att uppfylla målpreciseringarna och bidra till hänsynsmålet om säkerhet ska Allmänflygsäkerhetsrådet även arbeta med frågor som berör nationell och internationell regelutveckling. EASA har under det senaste året haft mycket fokus på allmänflyget inom EU och man har bl.a. startat ett arbete som kallas GA Flightpath 2030+ vars syfte är att ta fram lättare, enklare och bättre regler för allmänflyget. Sverige sitter med i en arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor och EASA har redan redovisat en del resultat från arbetet vilket går att läsa om på EASAs hemsida. Deltagarna i Allmänflygsäkerhetsrådet har en betydelsefull funktion och det är viktigt att tid avsätts för att bidra till konstruktivt samarbete kring uppdraget.

Den viktigaste strategin för att öka säkerheten inom allmänflyget är att påverka attityden hos utövarna, och här ska projektet särskilt lägga fokus och prioritet.

Magnus Axelsson
Projektledare
Transportstyrelsen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!