Ändring av del CAO tillstånd

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ändringar i tillstånd enligt del-CAO.

Följande ändringar ska godkännas av Transportstyrelsen INNAN de träder ikraft:

 • ändring som påverkar innehållet i tillståndshandlingen, såsom privilegier, namn, adress, verksamhetsort och organisationsnummer
 • tänk på att nytt organisationsnummer innebär att ni måste ansöka om nytt tillstånd
 • ändring av arbetets omfattning om de berör flygplan med en maximal startmassa (MTOM) över 2 730 kg och/eller helikoptrar som har en maximal startmassa över 1 200 kg eller är certifierade för fler än fyra personer, CAO.A.020 (a)(1)
 • ändring av arbetets omfattning om de berör kompletta turbinmotorer, CAO.A.020 (a)(2)
 • ändring av befattningshavare enl. CAO.A.035 (a) och (b) och CAO.A.100
 • ändring av det kontrollförfarande som fastställs i CAE, ref. CAO.A.105 (b)
 • ändring i listan över organisationer som hanterar kontrakterade luftvärdighetsuppgifter.

Vad ansökan om ändring ska innehålla

 1. Blankett EASA Form 2 inkl. bilaga med uppgift om vad ändringen avser.

 2. Blankett Revision verksamhetsmanual, med uppgifter om CAE revision samt de sidor som ska ändras. Vad som ska ingå i handboken finns att läsa under Revision av verksamhetsmanual CAE.

 3. Revisionsprotokoll från internrevision (auditrapport) – i de fall ändringen avser utökning av arbetes omfattning eller privilegier och vid förändringar av de organisationer som hanterar kontrakterade luftvärdighetsuppgifter.

 4. Meritförteckning/CV för tänkt befattningshavare (Form 4 kan användas) – i de fall ändringen avser byte av befattningshavare
  • verksamhetsansvarig (AM)
  • underhållsansvarig chef (MM)
  • luftvärdighetsansvarig chef (NPCA/CAM)
  • luftvärdighetsgranskare (ARS)
  • kvalitetschef (QM)

   För AM krävs även bevis om att hon/han är firmatecknare.

 5. Registreringsuppgifter från Bolagsverket där ändrade uppgifter framgår – i de fall ändringen avser ändring av namn, adress, organisationsnummer.

Var skickar jag ansökan?

Du skickar ansökan via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se,

eller med brev till

Transportstyrelsen
601 73 NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!