Tips vid export/överföring av luftfartyg

Information gällande överföring inom EASA och export till andra länder av luftfartyg typgodkända eller typaccepterade av EASA som omfattas av EU förordning 2018/1139 och bilaga I luftfartyg som listas i bilaga I till EU förordning 2018/1139

Avser luftfartyg typgodkända eller typaccepterade av EASA

Inom EASA

Vänd dig till myndigheten i den blivande registreringsmedlemsstaten och ansök om ett nytt luftvärdighetsbevis. Normalt ska du bara behöva visa upp det svenska luftvärdighetsbeviset och en gällande "Airworthiness Review Certificate" (ARC).
Tänk på att luftvärdighetshandlingar som ska utfärdas av behörig myndighet hos registreringsstaten endast kan utfärdas så länge luftfartyget finns på dess register

Information om avregistrering av luftfartyg

Utom EASA (tredje land)

Om ditt luftfartyg ska exporteras till ett land utanför EASA, börja med att kontakta den blivande registerstatens myndighet för att få reda på vilka krav de ställer.

Export till USA, Canada, Brasilien, Japan och Kina

EU har bilaterala avtal med USA, Canada, Brasilien, Japan och Kina.
Procedur för export till dessa stater är beskriven i respektive TIP (Technical
Implementation Procedures) till de bilaterala avtal upprättade mellan EU och dessa stater.

Vid export till andra länder utanför EASA kan det finnas "Working Arrangements"

Se EASA hemsida EASA international cooperation

Exportluftvärdighetsbevis

Om de kräver ett exportluftvärdighetsbevis måste Transportstyrelsens Sjö och luftfartsavdelning, sektionen för teknisk operation göra en exportbesiktning. 
Tänk på att luftvärdighetshandlingar som ska utfärdas av behörig myndighet hos registringsstaten endast kan utfärdas så länge luftfartyget finns på dess register

Obs! Det åligger exportören att ta reda på om importlandets myndighet kräver några speciella uppgifter på exportluftvärdighetsbeviset

Kontakta oss med en ansökan om exportluftvärdighetsbevis med blankett TSL7009

Information om avregistrering av luftfartyg

Här nedan följer en enkel lathund för att förenkla vår besiktning. Var beredd på att visa upp det som listas. Kontrollera själv att allt är OK. Listan innehåller kanske en del punkter som inte berör just ditt luftfartyg, de kan du självklart bortse från. Däremot kommer de punkter som gäller att kontrolleras vid besiktningen.

 • Har ansökan om exportluftvärdighetsbesiktning skickats in? Tänk på att inte avregistrera luftfartyget i Sverige innan exportluftvärdighetsbesiktningen är klar.
 • Är förskottsavgiften betald?
 • Teknisk historik för luftfartyget, motorer och propellrar. 
 • Dokumentation från alla större gällande tillsyner.
 • Tekniska journaler för luftfartyget, motorer, propellrar och APU samt gångtider och status på gällande tillsyner för dessa.
 • Lista och status på gång- och kalendertidsbegränsade komponenter.
 • Lista och status på livstidsbegränsade komponenter ("airframe" och motorer).
 • Lista på luftvärdighetsdirektiv (tillverkarlandets + svenska + EASA) och servicebulletiner för "airframe", motorer, propellrar, APU och övrig utrustning.
 • Utförda modifieringar. Dessa måste vara godkända av EASA.
 • Lista på eventuella incidenter.
 • Lista på uppkomna skador/bucklor (sk "dent & buckle chart").
 • Lista på utförda reparationer och godkända reparationsunderlag.
 • "Gröntaggar", dvs: "Certificate of compliance", Certificates of release to service (EASA Form 1, 8130...).
 • Flyghandbok, inkl supplement och referensblad.
 • Vikt- och balansdokumentation, grundspecifikation, LOPA, lastningsdiagram el dyl.
 • Loggbok/resedagbok.
 • Kvarstående anmärkningar/HIL/MEL.
 • Luftvärdighetsbevis (original).
 • Granskningsbevis (ARC)(original).
 • Nationalitets- och registreringsbevis (original).
 • Miljövärdighetsbevis (original).
 • Radiotillstånd (original). Glöm inte meddela Post & Telestyrelsen (www.pts.se) när du avregistrerat ditt luftfartyg.
 • Gällande försäkring.
 • Skyltar och märkningar, ut- och invändigt, radiocall, rostfri Id-skylt,
  övriga "placards". Jfr med typcertifikat, Flight Manual och Parts
  Catalog etc.
 • Luftfartygets godkända underhållsprogram enligt EASA Del-M,
  M.A.302 alternativt Del-ML, ML.A.302.
 • Glöm inte att ändra i företagets handböcker, ex MOE, CAME,
  AMP/HMP etc.
 • Certifikat eller dylikt gällande brandhärdighet hos stolsdynor och övrig
  inredning.
 • Elektronisk adress skall tas bort från ELT och Transpondrar.

Avser bilaga I luftfartyg

Inom och utom EASA

För dessa luftfartygs luftvärdighetshandlingar gäller TSFS 2016:40 med
ändringsföreskrift 2018:34.
För den fortsatta luftvärdigheten gäller TSFS 2012:85 med
ändringsföreskrifter TSFS 2014:36 och TSFS 2016:42.
Gällande registrering och avregistrering gäller TSFS 2018:33.
I det här fallet kontaktar du också Transportstyrelsens Sjö- och
luftfartsavdelning, sektionen för teknisk operation för att få en
exportbesiktning utförd.
Kontakta oss med en ansökan enligt blankett BSL14219

För att underlätta proceduren föreslår vi att du kontaktar en behörig
flygtekniker som ser till att ditt luftfartyg uppfyller kraven i nationella regler innan vår
besiktning. Listan under export av EASA luftfartyg kan användas till stora delar.

Allmän information

Transportstyrelsen avgifter finns beskrivna i Transportstyrelsen föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!