Parkeringsanmärkning

Här hittar du information om parkeringsanmärkningar som utfärdas av kommun eller polis på gatumark.

Felparkeringsavgiften till din digitala brevlåda

Från och med april 2023 skickar vi första påminnelsen (erinran) digitalt till dig som har en digital brevlåda dit du får din myndighetspost.

Betalas inte erinran i tid skickar vi från och med maj 2024 även andra påminnelsen, åläggande med förhöjd avgift, digitalt till din digitala brevlåda.

Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda regelbundet så att du inte missar felparkeringsavgiften eller annan viktig post.

Transportstyrelsen administrerar de parkeringsanmärkningar som kommun och polis utfärdar på kommunens gator.

Kontrollavgifter (felparkeringar på tomtmark) som utfärdas av markägare eller privata parkeringsbolag administreras inte av oss. Har du frågor om en sådan behöver du vända dig till markägaren eller parkeringsbolaget.

Vem gör vad?

Kommun och polis

Kommun och polis utfärdar de parkeringsanmärkningar som Transportstyrelsen administrerar.

Transportstyrelsen

När en parkeringsanmärkning har utfärdats av kommun eller polis bevakar vi att betalningen kommer in inom den föreskrivna tiden, vi skickar påminnelser och överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Polisen

Polisen hanterar rättelser och bestridanden av parkeringsanmärkningar.

Information om parkeringsanmärkning

Det är den som är registrerad ägare till fordonet vid tillfället för felparkeringen som ansvarar för att avgiften betalas in.

Inbetalningen ska ha skett inom åtta dagar från utfärdandet av parkeringsanmärkningen.

Inbetalningen ska göras till: 

  • bankgiro 5051-6905.

Vid betalning måste du ange det OCR-/referensnummer som framgår på din parkeringsanmärkning.

I vår e-tjänst Fordonets skulder finns betalningsuppgifter för alla fordonsrelaterade skulder som kan finnas på ditt eller dina fordon.

Fordonets skulder

Observera att uppgifter om parkeringsanmärkningar är synliga i e-tjänsten först efter att den aktuella parkeringsanmärkningens förfallodatum passerats och vi skickat en betalningspåminnelse.

Så här ser ärendets gång ut, om felparkeringsavgiften förblir obetald:

  • Parkeringsanmärkningen utfärdas – betaltiden är åtta dagar.
  • Vi skickar ut den första påminnelsen, en erinran (utan förhöjd avgift) – med 21 dagars betaltid.
  • Vi skickar ut den andra påminnelsen, ett åläggande (150 kronor i förhöjd avgift) – med 21 dagars betaltid.
  • Vi överlämnar ärendet till Kronofogden för indrivning.

Eftersom parkeringsanmärkningen som fästs på bilrutan kan komma bort av olika anledningar, får man en första påminnelse (erinran) utan förhöjd avgift. På det sättet har man möjlighet att betala sin felparkeringsavgift utan att behöva betala någon förhöjd avgift.

Vi kan bevilja en ansökan om anstånd med att betala en felparkeringsavgift i två fall: om den betalningsansvarige för felparkeringsavgiften är helt arbetslös eller långtidssjukskriven.

  • Du som är arbetslös ska bifoga intyg om att du är inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
  • Du som är långtidssjukskriven ska bifoga en kopia på läkarintyget där det framgår under vilken period du är sjukskriven.

Ansökan skickas via vårt kontaktformulär för fordon eller via post till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro.

Vårt beslut går inte att överklaga.

Ett användningsförbud inträder om

  • fordonsägaren har mer än 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter (felparkeringsavgift och åläggandeavgift) för fordonet och
  • minst sex månader har passerat sedan den senaste av dessa felparkeringsavgifter skulle ha betalats.

Om det registreras ett ägarbyte för fordonet innan sex månader har gått sedan skulden skulle ha betalats, kommer inte något användningsförbud att inträda för fordonet.

Användningsförbudet gäller tills dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats. Det gäller även om det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig. Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Läs mer om detta i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Bestämmelserna om användningsförbud vid obetalda felparkeringsavgifter infördes den 1 januari 2021. I beloppet ingår därför endast felparkeringsavgifter för parkeringsanmärkningar som utfärdats den dagen och framåt.

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt, trängselskatt, infrastrukturavgift eller obetalda vägavgifter. För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Vill du veta om ett fordon har användningsförbud? Du kan kontrollera det

  • i våra e-tjänster: 

Fordonsuppgifter - dina fordon

Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer

Det är Polisen som hanterar rättelse och bestridande av parkeringsanmärkningar.

Om parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel, kan du ansöka om rättelse. För att ansöka om rättelse tar du med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation. För att en rättelse ska kunna godkännas måste ansökan göras inom ett par dagar efter att du har fått parkeringsanmärkningen.

Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, exempelvis att du har betalat parkeringsavgiften eller parkerat korrekt enligt platsens skyltning, kan du bestrida parkeringsanmärkningen genom Polisens e-tjänst eller genom att använda en blankett.

www.polisen.se/parkeringsanmarkning

Om du anser att den förhöjda avgiften (åläggandeavgiften) är felaktig, kan du bestrida den skriftligen via mejl eller post till Polismyndigheten i den region där parkeringsanmärkningen utfärdats.

Kontaktuppgifter till polisregionerna

Tänk på att felparkeringsavgiften och eventuellt förhöjd avgift ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan om bestridande eller din ansökan om rättelse godkänns.

Bestämmelser om felparkeringsavgifter finns bland annat i

Transportstyrelsen administrerar bara parkeringsanmärkningar som utfärdas på gatumark av kommun eller Polisen. Betalningen ska då enligt parkeringsanmärkningen ske till bankgiro 5051-6905.

Kontrollavgifter utfärdas på tomtmark och administreras av markägaren eller av ett parkeringsbolag som övervakar felparkering på uppdrag av markägaren. Vi kan inte svara på frågor kring utfärdade kontrollavgifter. Du behöver i stället kontakta utfärdaren, som framgår på kontrollavgiften.

Om du bestrider en parkeringsanmärkning och får rätt, återbetalas pengarna som du betalat in. Om du har ett plusgiro, återbetalas pengarna dit. I övriga fall skickar vi utbetalningen via Swedbanks utbetalningssystem.

Swedbank har ett register över konton som anmälts från deras egna system, från andra banker, plusgiro, personkonton och privatgirokonton. Om det finns ett konto registrerat, förmedlas pengarna dit. I annat fall skickar vi en utbetalningsavi till dig. Den är gjord som en fullmakt för framtida kontoinsättningar. På avin uppger du till vilket konto som framtida utbetalningar ska göras.

Du kan själv anmäla ditt konto till Swedbank och lösa in en mottagen utbetalningsavi på www.swedbank.se/kontoregister.

Företräder du ett företag eller en organisation och vill få framtida återbetalningar insatta på ett plusgiro eller bankgiro? Kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor via vårt kontaktformulär.

Om ett bankkonto eller ett plus-/bankgiro registreras kommer vi att använda det för framtida återbetalningar, även för andra skatter och avgifter som vi administrerar.

Svar på frågor om vägmärken och generella trafikregler kan du hitta i broschyren Stanna och parkera.

Om du har frågor om vad som gäller på en särskild plats kan du kontakta ansvarig kommun.

Transportstyrelsen har en databas där lokala trafikföreskrifter finns publicerade, www.stfs.se.

Har du frågor om lokala trafikföreskrifter? Kontakta Transportstyrelsen via vårt kontaktformulär för fordon eller ansvarig kommun.

Gäller frågan betalning eller påminnelser av parkeringsanmärkningar? Kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor via kontaktformulär eller på telefon 0771-14 15 16.

Gäller frågan överträdelsen eller riktigheten i parkeringsanmärkningen? Kontakta utfärdaren av parkeringsanmärkningen. Uppgift om utfärdare ska framgå på parkeringsanmärkningen.

Gäller frågan ett bestridande av parkeringsanmärkningen? Kontakta Polisen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!