Luftkvalitet

Vägtrafikens utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen har minskat kraftigt tack vare effektivare reningsutrustning. Även om utsläppen minskar bor en större andel av befolkningen i tätorter och exponeringen för luftföroreningar är fortfarande stor. Därför är det är viktigt att utsläppen av framför allt avgas- och slitagepartiklar fortsatt minskar.

Vägtrafik och arbetsmaskiner är en stor källa till luftföroreningar. Avgaser innehåller bland annat partiklar, kvävedioxid samt organiska ämnen, och bidrar till att marknära ozon bildas. Vägtrafiken orsakar även utsläpp av slitagepartiklar från bromsar, däck och vägbana.

Transportstyrelsens arbete med luftkvalitet

Transportstyrelsen deltar i EU kommissionens arbete om emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner. Där hanteras frågor om teknisk harmonisering, nya kravnivåer samt åtgärder för att säkerställa att emissionsnivåerna bibehålls vid verklig användning.

Halterna av inandningsbara partiklar, PM10, är höga i vissa större tätorter. Halterna kan sänkas genom att minska slitaget på grund av interaktionen mellan vägbana och däck. Transportstyrelsen arbetar bland annat med utvecklingen av mätmetoder och krav för dubbdäck.
I föreskrifter ställer Transportstyrelsen krav på luftkvalitet vid byggande av ny infrastruktur. I allmänna råd finns riktvärden för luftkvalitet i vägtunnlar och plattformsrum i spårtunnlar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!