Återföring av bensinångor

För att begränsa utsläppen av flyktiga organiska ämnen när någon tankar ska bensinstationer vara utrustade med system för återföring av bensinångor. Ångorna förs tillbaka till bensinstationens cistern och när cisternen har fyllts på med bensin tar tankbilen hand om ångorna. På depån omvandlas ångorna till bensin igen.

Det är viktigt att ta hand om de bensinångor som uppstår vid tankning för att begränsa utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC). Dessa är cancerogena och bidrar till bildande av ozon. 

Tillsyn ska säkra att kraven följs

Transportstyrelsen ansvarar för tillsynen över återföring av bensinångor. Vi kontrollerar bland annat att bensinstationens tillståndshavare enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor att hantera bensin följer kraven på årlig kontrollmätning av systemet för återföring och att kontrollmätningar görs vid större renoveringar, byte av cistern eller reparationer. Kontrollmätningarna ska genomföras av ett kontrollorgan som är ackrediterat för uppgiften.

Tillståndshavaren ska även ha en driftjournal för varje bensinpump så att det är lätt att följa den löpande egenkontrollen och om tillståndshavaren har vidtagit några underhållsåtgärder.

Viktigt med de återkommande kontrollerna

Varje år ska ett ackrediterat kontrollorgan säkerställa att återföringen av bensinångor fungerar. (Kontrollorgan ackrediteras av Swedac.) För anläggningar som är försedda med automatiskt övervakningssystem får kontrollerna genomföras minst en gång vart tredje år.

Efter att ha godkänt en bensinpump, ska kontrollorganet förse pumpen med en dekal.

Kontrollmärke 2017

Dekalerna finns för kontrollorganet att ladda ner som tryckfärdiga filer, se länk under relaterad information.

Bensinpumpen ska också förses med en dekal som visar att det finns ett återföringssystem. Dessa finns att ladda ner hos CECOD, se länk under relaterad information.

Regler om återföring av bensinångor

Mer information finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:36) om återföring av bensinångor på bensinstationer. 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!