Konventionens uppbyggnad

Konventionen är uppbyggd av:

 • Artiklar
 • Regler med tillhörande Kod (Standard och anvisningar
 • Kapitel

Artiklarna

I Artiklarna regleras bl.a. allmänna skyldigheter, definitioner och tillämpningsområde. Artiklarna innehåller också bestämmelser som rör de rättsliga aspekterna av konventionens verksamhet och tillämpning, t.ex. definitioner, status för regler och kodens del A och B.

Dessutom beskriver Artiklarna hur förändringar kan göras i konventionen och/eller koden hur dessa förändringar sedan träder i kraft. Artiklarna beskriver också hur trepartsdialogen (stat, arbetsgivare och arbetstagare) fungerar.

Regler och Kod

Reglerna är skrivna i mycket allmänna ordalag och kompletteras med den mer detaljerade Koden. Koden består av två delar, del A (standard) och del B (riktlinjer). Del A i Koden är obligatoriska medan del B inte är obligatoriska, dock ska de beaktas när nationella författningar ska beslutas.

Kapitel

Regler och Kod är grupperade i följande kapitel:

 1. Minimikrav för att sjöpersonal ska få arbeta på fartyg
 2. Anställningsförfaranden
 3. Bostad, rekreationsmöjligheter, mat och förplägnad
 4. Hälso- och sjukvård, välfärd och social trygghet
 5. Uppfyllelse och tillämpning

Vilka punkter/områden ska uppfyllas?

Vid en inspektion går inspektören igenom MLC-certifikaten, som är ett bevis för att man uppfyller de 16 punkter/områden som finns med i DMLC-certifikaten. 

1.    Minimiålder (Regel 1.1)
Att inga minderåriga, under 16 år, arbetar ombord på ett fartyg.

2.    Läkarintyg (Regel 1.2)
Att alla sjömän är medicinskt lämpliga att utföra sina uppgifter till sjöss.

3.    Utbildning och kvalifikationer (Regel 1.3)
Att sjömän är utbildade eller kvalificerade att utföra sina uppgifter ombord på fartyg.

4.    Anställningsavtal för sjömän (Regel 2.1)
Att sjömän har rättvisa anställningsavtal

5.    Rekrytering via privata rekryterings- och förmedlingsföretag för sjömän (Regel 1.4)
Att sjömän har tillgång till ett effektivt och väl reglerat system för rekrytering och förmedling av sjömän.

6.    Arbets- och vilotid (Regel 2.3)
Att sjömän har reglerat arbetstid och vilotid.

7.    Bemanningsnivåer (Regel 2.7)
Att sjömän arbetar på fartyg med tillräcklig personal för att fartyget skall kunna framföras säkert, effektivt och utan risker.

8.    Bostäder (Regel 3.1)
Att sjömännen har godtagbara bostäder ombord.

9.    Rekreationsmöjligheter (Regel 3.1)
Att sjömännen har godtagbara rekreationsmöjligheter ombord.

10.   Mat och förplägnad (Regel 3.2)
Att sjömän har tillgång till mat och dricksvatten av god kvalitet och som serveras under kontrollerade hygieniska förhållanden.

11.   Skydd av hälsa och säkerhet och förebyggande av olyckor (Regel 4.3)
Att arbetsmiljön ombord främjar sjömännens hälsa och säkerhet.

12.   Sjukvård ombord (Regel 4.1)
Att skydda sjömännens hälsa och tillförsäkra dem snabb tillgång till sjukvård ombord och i land.

13.   Rutiner för klagomålshantering ombord (Regel 5.1.5)
Att en rättvis, effektiv och snabb behandling av klagomål från sjömän över påstådd överträdelse av kraven i denna konvention (bland annat sjömännens rättigheter).

14.   Löneutbetalningar (Regel 2.2)
Att sjömän får betalt för sina tjänster.

15.   Finansiell säkerhet för hemresa (Regel 2.5)
Att sjömän kan återvända hem.

16.   Finansiell säkerhet avseende rederiets ansvar (Regel 4.2)
Att sjömän är skyddade mot ekonomiska konsekvenser av sjukdom, skada eller dödsfall som har samband med anställningen

Bakgrund och fördjupning (MLC)

Sveriges tillträde till konventionen i juni 2013 föregicks av en utredning, Sjöarbetskonventionen – om Sveriges anslutning, SOU 2009:95.

 • Utredningen "Sjöarbetskonventionen - om Sveriges anslutning, SOU 2009:95" tar ställning för en anslutning till MLC och ger förslag på nödvändiga författningsändringarna.
 • Regeringens proposition 2011/12:35 innehåller nyttig information om hur regeringen resonerat kring Sveriges anslutning.
 • På Internationella arbetsbyråns webbsida finns intressant information om det arbete som ledde fram till konventionens antagande, vanliga frågor och svar och riktlinjer för flagg- och hamnstatsinspektioner. Webbsidan innehåller även information om vilka stater som anslutit sig till sjöarbetskonventionen.
 • ILO (International Labour Organization) har tagit fram en FAQ handbok (Frequently Asked Questions).
 • På ILO hemsida finns en informativ film om den nya arbetsmiljökonventionen, MLC. Filmen heter "A Passport to Decent Work".

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!