Sjömansläkare

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss  ha ett speciellt läkarintyg. Varje enskilt land får utforma sitt eget sjöläkarintyg vilket gör att utseendet och kravbilden kan vara olika beroende på vilken stat som tillhandahåller intyget. I Sverige är det ett krav på läkarintyg på handelsfartyg över 6 meter i längd.

Erkännande av läkarintyg för sjöfolk som har utfärdats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Från och med 16 augusti 2021 godkänner Sverige läkarintyg för sjöfolk som har utfärdats i en annan medlemsstat i EES för tjänstgöring ombord på svenska fartyg. Utländska läkarintyg är inte godkända för ansökan om behörighet.

Regleringen kan läsas i sin helhet i Artikel 6 p.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/993  av den 8 juni 2022 (kodifiering) om minimikrav på utbildning av sjöfolk.

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt stannar till sjöss i mer än tre dygn.

Den 15 november 2019 träder nya medicinska regler in för yrkesfiskare som omfattas av informationen ovan. Ändringarna innebär att sjömannen ska genomgå en läkarundersökning som benämns fullständig undersökning och som består av en allmän undersökning samt syn- och hörselundersökning. Läkarintyget är giltigt i max 2 år. Mer information om vad som omfattas av en fullständig hälsoundersökning hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk 2 och 3 kapitlet.

Vad innebär detta för mig som Läkare?

Det är ett krav att du håller dig uppdaterat om regelverket som gäller för läkarintyg för sjöfolk. Det är viktigt att du ställer följdfrågor om du ska undersöka en sjöman som jobbar ombord ett fiskefartyg. Ofta uppger de att de ska ha ett läkarintyg för fiskare och det är viktigt att du utfärdar rätt intyg. Ändringar kommer att göras i Sjöläkarwebben men i dagsläget ska du välja mellan obegränsad eller begränsad fart för att sjömännen som omfattas av de nya ändringarna uppfyller de nya kraven.

Utfärdande av läkarintyg enligt STCW konventionen

Läkare i Sverige har möjlighet att utfärda svenska sjöläkarintyg. För detta krävs en anslutning till Transportstyrelsens e-tjänst, Sjöläkarwebben.

Läs mer om ansökan om anslutning och inloggning till Sjöläkarwebben.

Det finns ett antal läkare i utlandet som har godkänts av svenska Utrikesdepartementet att få utfärda sjöläkarintyg. Även dessa läkare behöver vara anslutna till Sjöläkarwebben för att kunna utfärda intygen.

Regler och riktlinjer

Svenska sjöläkarintyg grundas på Transportstyrelsens föreskrift om läkarintyg för sjöfolk (TSFS 2011:117) som finns som dokument under Relaterad information.

För läkare som utfärdar läkarintyg för sjöfolk har det upprättats en internationell riktlinje som Transportstyrelsen tillämpar. Dokumentet "Guidelines on the medical examinations of seafarers" finns på ILO:s webbplats.

Hitta sjömansläkare

Under "Relaterad information" finns en sökbar lista över alla läkare som är anslutna till Sjöläkarwebben. De läkare som finns i utlandet är märkta med Outside Sweden.

Fartområde på läkarintyg

Följande fartområden används på läkarintygen:

Obegränsad fart

Obegränsad fart på läkarintyget innebär oceanfart runt hela jorden, helt utan restriktioner.

Begränsad fart

Begränsad fart på läkarintyget innebär Europafart norr om Brest. (Europafart definieras i detalj med koordinater i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjömän.)

Inre fart/fiskare

Inre fart/fiskare på läkarintyget innebär inre fart, vilket är:

  • Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil (1852 meter) från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd.
  • Fart i Kalmar sund och nationell fart i Öresund.
  • Fart i fartområde D, såsom det definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Området omfattar även fiskare oavsett vilket fartområde de fiskar i, inklusive fiske på handelsfartyg med en bruttodräktighet under 20.

Läkarintyg som avser fartområde inre fart/fiskare får begränsas till enbart syn- och hörselundersökningen.

Frågor och svar

Svar på många vanliga frågor finns här. Behöver du kontakta Transportstyrelsen gällande läkarintyg för sjöfolk finns följande kontaktuppgifter.

Förlorat läkarintyg

Om du av någon anledning behöver en dubblett av ditt läkarintyg ska du kontakta den läkare som har utfärdat intyget. Transportstyrelsen kan inte utfärda ett giltigt läkarintyg eftersom det måste skrivas under av utfärdande läkare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!