Arbetsmiljö

Här finns information om arbetsmiljön för dig som arbetar till sjöss. Det handlar om arbets- och boendemiljö, mat och dryck, ålder, sjukvård och skyddsombud. Dessutom hittar du information om vad som gäller angående asbest och asbestsanering ombord.

Det är Transportstyrelsen som har ansvaret när det gäller tillsyn över arbetsmiljön ombord på fartyg.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vi har tagit fram en vägledning som beskriver roller, ansvar och moment som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt de krav som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter.

Vägledning - Systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf, 676 kB)

Arbetsplats- och boendemiljö

Fartyg ska erbjuda ombordanställda inte bara en tillfredsställande arbetsmiljö, bostadsmiljö utan även en bra fritidsmiljö. Hur dessa utrymmen ska vara inrättade regleras i Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2005:25 om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg och i (SJÖFS 1992:6) om bostäder på fartyg. För fartyg som omfattas av Sjöarbetskonventionen (MLC 2006) gäller Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2013:68 och för fartyg i inlandssjöfart TSFS 2018:60.

Kost och dricksvatten

Kost och dricksvatten ska finnas ombord i tillräckliga mängder och vara av fullgod kvalitet. Regler om detta finns i SJÖFS 1994:8 om dricksvatten på fartyg. För fartyg i Bestämmelser om hantering och förvaring av livsmedel samt krav på dricksvatten återfinns i livsmedelsverkets föreskrifter.

Minderåriga

Fartygets befälhavare ansvarar för att minderåriga som anlitas till eller utför fartygsarbete i yrkesmässig verksamhet har fyllt sexton år och har fullgjort sin skolplikt. Bestämmelser om minderåriga återfinns i fartygssäkerhetslagen och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg.

Sjukvård ombord

För att hjälp och vård vid olycksfall eller sjukdom skall kunna lämnas ombord ska fartyg vara utrustade i sådan omfattning som framgår av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg. (TSFS 2021:80).

Skyddsombud och skyddskommitté

På ett fartyg med minst fem ombordanställda ska ett eller flera skyddsombud utses.

På fartyg med minst tolv ombordanställda ska det finnas en skyddskommitté. En skyddskommitté ska alltid inrättas om de ombordanställda begär det, även om antalet anställda är under tolv.

Mer om skyddsombud och skyddskommitté finns att läsa i fartygssäkerhetslagens 4:e kapitel och i fartygssäkerhetsförordningens 5:e  kapitel. För att komma till anmälan om skyddsombud, klickar ni på länken. 

Anmälan om skyddsombud

Regler

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen gäller sedan 2003 för fartygsarbete. Arbetsmiljön regleras dessutom i fartygssäkerhetslagens 4 kapitel och i fartygssäkerhetsförordningens 5 kapitel.

Detaljföreskrifter rörande arbetsmiljö på fartyg har getts ut av Transportstyrelsen och återfinns i TSFS 2019:56. I föreskriften anges vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller på fartyg. Vissa viktiga områden har fått separata kapitel till exempel buller och minderåriga.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan hämtas hem gratis i pdf format. Det finns även möjlighet att beställa dem i tryckt format.

I dokumentet "Regelstruktur" kan du på ett överskådligt sätt se vilka föreskrifter som berör arbets- och boendemiljön ombord på fartyg. 

Författningar

Arbetsmiljölag 1977:1160
Arbetsmiljöförordning 1977:1166
Fartygssäkerhetslag 2003:364
Fartygssäkerhetsförordning 2003:438
Föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30  
Föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20
Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer 2008:245
Livsmedelslag 2006:804
Sjömanslag 1973:282
Sjölag 1994:1009
Socialförsäkringsbalk 2010:110
Tobakslag 2018:2088 (endast för nationell kollektivtrafik)

I Svensk författningssamling (SFS) kan du hitta alla gällande lagar och förordningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!