Skifte av barlastvatten

Skiftet av barlastvatten ska uppfylla normerna för skifte i enlighet med barlastvattenkonventionens regel D-1.

Enligt barlastvattenkonventionens regel B.4 ska skifte i första hand utföras, när det är möjligt, minst 200 nautiska mil från närmaste land och i vatten som är minst 200 meter djupt. Är det inte möjligt ska skifte ske 50 nautiska mil från närmaste land och på vatten som är minst 200 meter djupt.

I områden där skifte inte kan utföras enligt kraven på avstånd från land och djup som anges ovan är det möjligt för stater att utse andra särskilda områden där skifte av barlastvatten får utföras. Nordsjöländerna har beslutat om område för skifte av barlastvatten i Nordsjön för fartyg som går på rutter inom Nordsjön.

Av geografiska och hydrografiska skäl blir barlastvattenskifte inte möjligt för fartyg som trafikerar vissa havsområden, t.ex. de som enbart trafikerar Östersjön. Under en övergångsperiod, innan fartygen måste behandla barlastvattnet i enlighet med gränsvärdena i regel D-2, kommer dessa fartyg därför att få genomföra sina barlastvatten­operationer som tidigare. De fartyg som inte kan utföra ett fullständigt skifte av barlastvatten eller som trafikerar områden där skifte inte alls är möjligt ska anteckna detta i sin barlastvattendagbok. IMO har tagit fram en vägledning, BWM.2/Circ.63, som klargör vad som gäller för fartyg som trafikerar områden där det inte är möjligt att utföra skifte.

Fartyg som passerar havsområden som uppfyller kraven på vattendjup och avstånd från land, ska skifta barlastvatten i dessa områden innan de går in i Nordsjön och Östersjön. 

Riktlinjer för skifte av barlastvatten återfinns i IMO resolution MEPC.124(53), Guidelines for ballast water exchange (G6).

Det finns tre metoder för skifte av barlastvatten.

  • Den sekventiella metoden (sequential) innebär att skiftet av barlastvatten genomförs genom att barlastvattentanken först töms och därefter fylls med nytt barlastvatten med en effektivitet av minst 95 procent av volymen barlastvatten.

Att skifta barlastvatten genom genompumpning (pumping through) kan göras på två sätt.

  • Den ena metoden är genomflödesmetoden (flow-through) som innebär att barlastvattnet pumpas in i barlastvattentanken och vattnet tillåts flöda över via överfyllnadsrör eller andra arrangemang.
  • Den andra är utspädningsmetoden (dilution method) som är en process där barlastvattnet skiftas genom att nytt vatten fylls på uppifrån barlastvattentanken samtidigt som barlastvattnet släpps ut nerifrån med samma flödeshastighet. Detta medför att en konstant nivå bibehålls i tanken genom hela skiftesoperationen.

För fartyg som skiftar genom genompumpning anses ett skifte av tre gånger volymen barlastvatten motsvara en effektivitet av minst 95 procent av volymen barlastvatten. Skifte färre än tre gånger volymen kan accepteras under förutsättning att fartyget kan visa att ett skifte med en effektivitet av minst 95 procent uppnås ändå.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!