Dispens från krav på barlastvattenhantering

Barlastvattenkonventionen ger hamnstater möjlighet att ge enskilda fartyg dispens från kraven på barlastvattenhantering, förutsatt att det inte föreligger oacceptabla risker att sprida främmande arter på den resa eller den rutt fartyget trafikerar. Rederier som avser att ansöka om dispens i Sverige ombeds att i så tidigt skede som möjligt kontakta Transportstyrelsen för konsultation.

Förutsättningar för dispens

Barlastvattenkonventionens regel A-4 och resolution MEPC.289(71) med riktlinjer för riskbedömning ger förutsättningarna för dispensförfarandet. En dispens undantar inte ett fartyg helt från att tillämpa barlastvattenkonventionen utan dispens gäller endast för kravet på hanteringen av barlastvatten. Ett fartyg som beviljats dispens måste därför vara certifierat och ha en barlastvattendagbok och en barlastvattenhanteringsplan. Sannolikt är det främst för fartyg som går på fasta rutter mellan ett mycket begränsat antal hamnar, eller som gör resor inom ett mindre område, som dispensansökning kan bli aktuell.

Följande grundförutsättningar gäller för dispens:

  • beviljas fartyg på en eller flera resor mellan angivna hamnar eller platser eller fartyg som uteslutande trafikerar särskilt angivna hamnar eller platser,
  • gäller för en tid om högst fem år med mellanliggande kontroll,
  • beviljas fartyg som inte blandar barlastvatten och sediment annat än mellan hamnar eller platser som avses i första punkten och
  • beviljas med stöd av IMO:s riktlinjer om riskbedömning.

Att ansöka om dispens

Helcom och Ospar har tagit fram en gemensam harmoniserad regional procedur för hantering av dispenser. Den proceduren kommer att vara utgångspunkten för hantering av dispensärenden i Sverige. Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som beslutar om dispenser efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och SMHI. Ansökan om dispens behöver i de flesta fall ställas till alla länder som fartyget trafikerar. Ansökningsförfarandet kan ta lång tid och den sökande kan behöva ta fram omfattande underlag och därför är det viktigt att sökande så tidigt som möjligt kontaktar myndigheterna i berörda länder för att få en så bra vägledning som möjligt.

Riskbedömning och inventering av hamnar

Om en dispens kan beviljas eller inte grundas på en bedömning av vilken risk det finns att ett att fartyg sprider främmande organismer på en specifik resa eller rutt. Riskbedömningsmodellen baseras på att förekomsten av främmande organismer och skillnaden i salthalt jämförs mellan de berörda hamnarna.

För att bedöma risken krävs underlag om vilka främmande arter som förekommer i de hamnar eller områden som fartyget trafikerar. I nuläget finns tillförlitlig data om förekomst av främmande organismer endast för ett fåtal hamnar. Det kan innebära att den sökande själv, eller tillsammans med andra intressenter, kan behöva ta fram det underlag som krävs genom att upphandla en inventering i berörda hamnar.

Helcom/Ospar har tagit fram ett webverktyg som kan användas för preliminär riskbedömning förutsatt att data finns inmatad för hamnarna som är av intresse. Pilotförsök med inventering av hamnar har visat att kostnaden för att inventera en hamn ligger på cirka 200 000 kr eller mer. Inventering ska utföras i enlighet med Helcom/Ospar gemensamma procedur.

Det är viktigt att kontakta Transportstyrelsen eller motsvarande myndighet i annat land innan inventering påbörjas för att säkerställa att omfattningen och kvalitén på undersökningen blir tillfredställande.

Same Risk Area

I riktlinjen “2017 Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention” MEPC.289(71) finns Same Risk Area (SRA) beskrivet som ett koncept för riskbedömning för dispens. SRA är ett överenskommet geografiskt område som definierats genom riskbedömning. Berörda stater som har jurisdiktion över ett vattenområde kan besluta om ett SRA. Fartyg som endast går i trafik inom ett SRA kan efter ansökan få dispens enligt regel A-4 i barlastvattenkonventionen. En riskbedömning för SRA innehåller artspecifik bedömning men hänsyn tas till områdets miljö, hydrodynamiska och meteorologiska förutsättningar med hjälp av modelleringar. Avgränsningen av ett SRA beror på möjligheterna för arter att sprida sig naturligt i området under en bestämd tidsperiod. Sverige och Danmark har pekat ut ett SRA för Öresundsområdet.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!