Dubbelbotten och dubbelskrov för vissa tankfartyg

Vissa oljetankfartyg samt fartyg som transporterar skadlig last i bulk ska vara försedda med dubbelbotten och i vissa fall dubbelskrov.

Avsikten med dessa krav är lasten i fartyg i inlandssjöfart ska separeras från ytterskrovet till en nivå som motsvarar den nivå som för fartyg som idag trafikerar de aktuella vattenområdena.

Bestämmelser finns i TSFS och i SJÖFS

Bestämmelser för dubbelbotten och dubbelskrov återfinns inte i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:96) om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart. Sök efter rätt föreskrift i vår TSFS-databas eller i Lagrummet hos Sjöfartsverket:

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:49) om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden).
  • Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:34) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden).
  • Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:35) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden).
  • Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).
  • Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:4) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (GC-koden).

För att underlätta att bedriva inlandssjöfart i Sverige kommer Transportstyrelsen i möjligast mån acceptera tillämpning av de bestämmelser som framgår av EU-rätten, under förutsättning att de ger likvärdig säkerhetsnivå.

Detta gäller transport av skadlig last där ADN (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar) tillämpas i EU-rätten, vilket bör ses som ett fullgott alternativ till de regler som gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Nivå i direktivet

Direktivet ställer inte krav på vare sig dubbelbotten eller dubbelskrov (förutom för fartyg med en längd över 110 m).

Det finns reglering för fartyg i inlandssjöfart på området men det görs i direktiv 2008/68/EG om transporter av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar. Detta direktiv hänvisar till ADN, vilket är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.

Typ av avvikelse

Kravet är ett tilläggskrav för tankfartyg och vissa bulk i zon 1-2 (art. 5.1) och ett särkrav för tankfartyg i zon 3-4 (art. 7.1).

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!