En löpande avgift tas ut för den efterföljande ärendehandläggningen. Timtaxan är 1700 kronor och utgår för varje påbörjad 30-minutersperiod.