Om Transportstyrelsen har beslutat att ogiltigförklara ett certifikat med anledning av att fartyget inte genomgått periodisk tillsyn, att brister inte har åtgärdats inom angiven tid eller att självdeklaration inte är utförd får fartyget inte längre användas för kommersiell sjöfart. Ett fartyg ska ha de certifikat som anges i fartygssäkerhetslagen, lagen om åtgärder mot förorening från fartyg eller lagen om sjöfartsskydd eller i föreskrifter som meddelats med stöd av någon av lagarna.

För att fartyget ska få ett nytt/nya certifikat krävs att det besiktas på nytt. En sådan besiktning ingår inte i den periodiska tillsynen (årsavgiften) och därför utgår löpande avgift med grundavgift för den besiktning som krävs.

En beställning av en förnyad besiktning görs via centralbokningen för fartygsbesiktningar. Enklast beställer du genom att använda vår e-tjänst för fartygsbesiktning.

Du kan också ringa till centralbokningen: 0771-256070 (vardagar kl 09-12).

Tänk på att du ska beställa din besiktning minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.