Long-Range Identification and Tracking (LRIT)

Den 1 januari 2008 trädde en IMO regel ikraft (SOLAS kapitel V/Regel 19-1) om ett system för långväga identifiering och spårning av fartyg. LRIT är i första hand avsett att användas i sjöfartsskyddssyfte men även sjöräddningsändamål och andra ändamål som t.ex. för miljöskydd. Europeiska fartyg i internationell trafik sänder idag LRIT information automatiskt var 6:e timme till en av Europa Kommissionen och medlemsstaterna upprättat datacenter i Lissabon (EU LRIT DC).

Vilka fartyg omfattas av LRIT?

 • Alla passagerarfartyg (inkl. höghastighetsfartyg) i internationell trafik.
 • Alla lastfartyg (inkl. höghastighetsfartyg) i internationell trafik med en bruttodräktighet om 300 eller mer
 • Mobila borrplattformar.

Fartyg som omfattas av LRIT är skyldiga att var 6:e timme automatiskt (utan mänsklig inbladning) sända information om:

 • fartygets identitet i form av IMO nr och MMSI nr
 • fartygets position i latitud och longitud (WGS84)
 • datum samt tiden i UTC för positionen.

Det är redarens ansvar att se till att fartyg har den utrustning som krävs för att kunna fullgöra förpliktelsen att sända LRIT-information. Fartyg som inte har sådan utrustning måste installera ny och de som har äldre utrustning måste eventuellt uppgradera den för att kunna skicka den här typen av information i enlighet med funktionskraven för LRIT.

De fartyg som nämns ovan ska ha den utrustning som krävs installerad och sända LRIT-information från och med följande datum:

 1. Fartyg byggda den 31 december 2008 eller senare:
  Den 31 december 2008
 2. Fartyg byggda före den 31 december 2008 certifierade för fartområde A1, A2 eller A1, A2 och A3:
  Första radiobesiktningen efter den 31 december 2008
 3. Fartyg byggda före den 31 december 2008 certifierade för fartområde A1, A2, A3 och A4:
  Första radiobesiktningen efter den 1 juli 2009
  Om dessa fartyg trafikerar något av sjöområdena A1, A2 eller A3 före detta datum gäller dock datumet enligt punkt 2. Fartyg som har AIS ombord och enbart trafikerar sjöområde A1 är undantagna från kraven. De behöver alltså inte installera någon utrustning eller sända LRIT-information. Definition på sjöområden finns i 1 kap. 8 § Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:28) om radioutrustning på fartyg.

LRIT utrustning i Somalia

Transportstyrelsen har fått information om att vissa fartyg som transiterar området Somala stänger av sin LRIT utrustning för att förhindra att uppgifter inte tas emot av obehöriga.

Fartyg som stänger av sin utrustning kan inte följas och således inte skyddas inom detta känsliga område. Transportstyrelsen rekommenderar starkt att inte stänga av sin LRIT utrustning.

LRIT systemet är ett säkert system och distributionen av rapporter sker i strikt överenskommelse med IMOs säkerhetsregler. Varje nedsläckning av utrustningen bör göras i strikt överenskommelse med IMOs regler och Transportstyrelsen bör omedelbart informeras om sådana situationer.

Mer information finns att läsa i EMSAs Technical Note 7.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!