Antifouling (påväxthindrande system) för fartyg

Antifoulingsystem är påväxthindrande system på fartyg och används för att kontrollera eller förebygga på­växt av oönsk­ade organismer. Påväxten hindras med hjälp av en beläggning, färg, ytbehandling, yta eller annan anordning.

Det råder totalförbud att använda påväxthindrande system på fartyg där tennorganiska föreningar fungerar som biocider. Totalförbudet innebär att alla fartyg (oavsett storlek och trafik), som är registrerade inom EU eller som anlöper hamnar inom EU, måste ha tagit bort sådana påväxthindrande system.

Ett alter­nativ till borttagning är att system­en i stället täcks med en spärrbeläggning som hindrar att tennorganiska förening­ar läcker ut.

Kemikalieinspektionen godkänner

För närvarande är det endast tennorganiska föreningar som är helt förbjudna att använda som biocider i påväxt­hindrande system. Men det finns också andra ämnen som begränsas vid användning i påväxthindrande system.

Det är Kemikalieinspektionen som beslutar vilka båtbottenfärger som är godkända samt i vilka områden de får användas. Detta görs inom ramen för biocidförordningen. Sök mer information om båtbottenfärger hos Kemikalieinspektionen

Regler

Bestämmelserna om antifoulingsystem grundar sig på:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 782/2003/EG om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg
  • Kommissionens förordn­ing 536/2008/EG

Vad gäller användningen och appliceringen av tennorganiska fören­ing­ar som fungerar som biocider, så gäller även den internationella antifouling­konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg. Konventionen trädde i kraft den 17 september 2008. Sverige har ratificerat den.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!