Medgivande att föra svensk flagg

Den 1 januari 2019 tog Transportstyrelsen över hanteringen från Sjöfartsverket avseende att besluta att vissa fartyg ska ses som svenska och vara berättigade att föra svensk flagg.

Av 1 kapitlet 1 b § Sjölagen (1994:1009) framgår det att Transportstyrelsen efter ansökan får besluta att även andra fartyg än de som avses i 1 eller 1 a § ska anses som svenska och vara berättigade att föra svensk flagg. Det är endast om fartygets drift står under ett avgörande svenskt inflytande eller om ägaren har fast hemvist i Sverige som ett sådant beslut får meddelas.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligen av fartygets ägare alternativt av nyttjanderättshavaren, med stöd av fullmakt i original, och skickas in underskriven i original till Transportstyrelsen. Om fartygets ägare är ett bolag är det behörig firmatecknare för bolaget som ska skriva under ansökan alternativt fullmakten. Av ansökan ska det framgå vilket fartyg ansökan avser och vem som är ägare.

Avser ansökan begäran om medgivande med anledning av att fartygets drift står under ett avgörande svenskt inflytande, ska det avtal, exempelvis ett bareboatcharteravtal, som ligger till grund för ansökan, ges in i original. Till ansökan ska även bolagsbevis bifogas eller motsvarande handling som styrker firmateckningsrätten i de båda bolagen.


Ansökan ska skickas till:
Transportstyrelsen
Sjöfartsregistret
Box 502
601 07 Norrköping

Kontaktuppgifter

Tel: 0771-898 898 (telefontid 10-12)
E-post: sjofart.sfr@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!