En löpande avgift tas ut för den efterföljande ärendehandläggningen. Timtaxan är 1400 kronor och utgår för varje påbörjad 30-minutersperiod.