Tillsyn

Transportstyrelsens tillsynsverksamhet styrs i huvudsak av fem lagar:

  • Fartygssäkerhetslagen (2003:364)
  • Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
  • Arbetsmiljölagen (1977:1160)
  • Lagen (2006:1209) om hamnskydd
  • Lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

Totalt genomförs årligen ca 4000 besiktningar, inspektioner och kontroller.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet (TSFS 2018:27) framgår mer i detalj tillsynens omfattning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!