Regler för inlandssjöfart i Sverige

Här finns information om föreskriften för fartyg i inlandssjöfart/direktivet

Inlandssjöfarten i EU regleras av ett antal EU-förordningar och direktiv. Sverige har i ett första steg valt att genomföra ett direktiv, direktiv (2016/1629) om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart.

I Sverige är direktivet i huvudsak genomfört genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:60).

Vad innehåller reglerna?

Direktivet, och därmed föreskriften, innehåller främst regler som anger den tekniska minimistandarden för fartyg i inlandssjöfart och dess utrustning.

Inom andra områden t.ex. bemanning och sjötrafikregler gäller samma regler som för övriga fartyg.

Direktivet har tillkommit för att möjliggöra internationell trafik på Europas floder och har sitt ursprung från de tekniska reglerna för trafiken på Rhen, ett vattenområde med begränsad våghöjd (zon 3). Kravnivån i direktivet är därmed anpassad till den våghöjd som förekommer i zon 3.

Direktivet innehåller inga regler som är särskilt anpassade för vattenområden där en högre våghöjd förekommer (zon 1 och 2) utan det är upp till varje medlemsstat att säkerställa att en relevant säkerhetsnivå uppnås för dessa zoner.

Transportstyrelsen har därför infört ett mindre antal kompletterande bestämmelser till direktivet.

Tillämpning av nu gällande lagar, förordningar, föreskrifter och regler

Om man ska ha en generell riktlinje för hur lagar och förordningar ska tillämpas så ska man utgå ifrån att de som gäller för övriga fartyg även gäller fartyg i inlandssjöfart.

Det är i dagsläget endast fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364), fartygssäkerhetsförordningen (SFS 2003:438) och förordningen om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. (SFS 1974:235) som ändrats med anledning av att inlandssjöfart blev möjlig i Sverige. Detta innebär bland annat att fartyg i inlandssjöfart ska skeppsmätas.

När det gäller Transportstyrelsens föreskrifter så finns det tre varianter för hur dessa ska tillämpas för fartyg i inlandssjöfart

  • föreskriften ska inte tillämpas
  • föreskriften ska tillämpas
  • föreskriften ska tillämpas i delar.

Denna information framgår av varje enskild föreskrift men återfinns även i sammanställningen vilka föreskrifter ska tillämpas på fartyg i inlandssjöfart?

Mer information finns även under Fartyg i inlandssjöfart.

Tillämpning av de bestämmelser som framgår av EU-rätten

Det finns ett antal direktiv som reglerar inlandssjöfarten i EU-rätten.

Sverige har valt att genomföra ett av dessa direktiv varför situationen uppkommer att Sverige, inom vissa områden, har en annan reglering än vad som förekommer i Kontinentaleuropas länder.

För att underlätta att bedriva inlandssjöfart i Sverige kommer Transportstyrelsen i möjligast mån acceptera tillämpning av de bestämmelser som framgår av EU-rätten, under förutsättning att de ger likvärdig säkerhetsnivå.

Detta gäller i första hand transport av skadlig last där ADN (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar) tillämpas i EU-rätten, vilket bör ses som ett fullgott alternativ till de regler som gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!