Skillnaden mellan skatt och avgift

Skillnaden mellan en skatt och en avgift är generellt sett att en avgift tas ut för att täcka en kostnad en myndighet har för att utföra en viss tjänst. Skatt går till statskassan utan krav på direkt motprestation.

Vi får bara ta ut skatt eller avgift om det finns stöd för det i en lag, som riksdagen har fattat beslut om. Riksdagen kan lämna över ansvaret att reglera om en avgift ska tas ut (och med vilket belopp) till regeringen eller en myndighet. Regeringen har i förordningar lämnat ansvaret till Transportstyrelsen att bestämma vilka avgifter vi ska ta ut. De avgifterna kallas för offentligrättsliga avgifter.

Det är bara riksdagen som har rätt att bestämma om skatter. Transportstyrelsen tar ut ett antal skatter på uppdrag av Skatteverket, men där är det alltså inte vi som bestämmer att de ska ta ut, eller vilket belopp som ska tas ut. De skatter som tas ut av Transportstyrelsen är bland annat fordonsskatt och trängselskatt

Andra typer av avgifter

De flesta av våra avgifter regleras i en föreskrift som vi själva beslutar om. Vissa avgifter som tas ut av Transportstyrelsen regleras inte på samma sätt. Det är bland annat sanktionsavgifter som tas ut av den som inte följer reglerna inom vissa områden. Transportstyrelsen tar också ut parkeringsanmärkningar för kommunernas räkning och hanterar det gemensamma avgiftsutjämningssystemet för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS) inom luftfart.

Uppdragsverksamhet

En annan typ av avgiftsbelagd verksamhet är uppdragsverksamhet, som till skillnad från offentligrättsliga avgifter avser frivilligt efterfrågade tjänster. Det är regeringen som bestämmer vilken typ av uppdragsverksamhet en myndighet får bedriva. Regeringen har i Transportstyrelsens instruktion bestämt att vi har rätt att utföra och ta betalt för vissa tjänster. Avgifterna för den verksamheten ska motsvara de kostnader vi har, men till skillnad från offentligrättsliga avgifter får vi behålla de avgifter som vi tar in för att täcka kostnaderna för verksamheten. Den största delen av vår uppdragsverksamhet finns inom vägområdet där vi säljer uppgifter ur vägtrafikregistret till bland annat försäkringsbolag och generalagenter. De avgifter vi tar ut för den verksamheten regleras genom avtal som upprättas med varje köpare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!