Registerhållningsavgifter inom sjöfartsområdet

Registerhållningen hos oss sker i olika datorbaserade system, som är särskilt anpassade utifrån de krav och behov som finns beroende på vad registreringen gäller. Kostnaderna för registerhållningen består av kostnader för

  • systemet i sig, det vill säga för utveckling (blir årskostnad i form av avskrivningar)
  • den tekniska driften (se till att systemet tekniskt fungerar driftsäkert utifrån de krav på tillgänglighet och åtkomst som finns för varje system)
  • förvaltningen av systemet (till exempel anpassning till nya behov som systemet ska fylla, ny teknik som systemet ska anpassas till)
  • upprätthållandet av it-säkerhetskraven
  • den registervård som måste göras i systemet (till exempel uppdatering av innehåll som adressuppgifter, uppgifter om fordon).

Dessa kostnader utgör underlaget för registerhållningsavgifterna inom sjöfarten och det är alltså detta du betalar för. Avgiften täcker även kostnader för att vi lämnar ut vissa uppgifter ur registret eller inskrivningsregistret för fartyg både muntligen och skriftligen.

Registerhållningen sker i olika datorbaserade system, särskilt anpassade utifrån de krav och behov som finns. Kostnaderna för registerhållningen består av kostnader för

  • utveckling (blir årskostnad i form av avskrivningar)
  • den tekniska driften (se till att systemet tekniskt fungerar driftsäkert utifrån de krav på tillgänglighet och åtkomst som finns för varje system)
  • förvaltningen av systemet (till exempel anpassning till nya behov som systemet ska fylla, ny teknik som systemet ska anpassas till)
  • upprätthållandet av it-säkerhetskraven
  • den registervård som måste göras i systemet (till exempel uppdatering av innehåll som adressuppgifter, uppgifter om fordon). Här kan det skilja på hur många olika uppgifter som finns om en bil jämfört med hur många som måste finnas om ett fartyg.

Stora delar av kostnaderna är kopplade till respektive system och är inte direkt proportionella mot det antal objekt eller tillståndshavare som finns i registret. Det är alltså inte så att ett system med 1 000 gånger fler objekt i än ett annat system är 1 000 gånger dyrare med avseende på kostnaderna ovan, utan det finns tydliga stordriftsfördelar i systemen. Det innebär att kostnaderna inte ökar i proportion till antalet objekt (fordon, fartyg eller tillståndshavare) i systemet. Ju fler objekt som finns i systemet, desto fler objekt (om varje fordon, fartyg eller tillståndshavare beläggs med avgift) finns det att slå ut kostnaderna för registerhållningen på. Det gör att kostnaden per styck i stora system tenderar att avta ju fler objekt som hanteras.

Ofta jämförs avgifterna på sjöfartsområdet med avgifterna på vägtrafikområdet, som har lägre avgifter än de andra områdena. När det gäller vägtrafikregistret så hanteras där cirka 10 miljoner fordon och då kan man slå ut kostnaderna för systemets upprätthållande på en stor mängd. I fartygsregistret återfinns drygt 9 900 registrerade i april 2015, och det är därmed ganska få att fördela kostnaderna på. Det finns alltså cirka 1 000 gånger fler fordon i vägtrafikregistret än fartyg i fartygsregistret. I absoluta termer är registret över fordon givetvis mycket dyrare att driva än fartygsregistret men det är inte 1 000 gånger dyrare. (Siffrorna ovan är lite avrundade men proportionen stämmer någorlunda.) Kostnaden per enhet blir alltså betydligt högre när det gäller kostnaden för att registerhålla ett fartyg än ett vägfordon.

Hur eller var ett fartyg används påverkar inte skyldigheten att betala registerhållningsavgiften. Den som står som ägare till ett fartyg, ett skepp eller en båt, i fartygsregistret den 1 januari är den som faktureras för registerhållningsavgiften för det avgiftsåret, enligt avgiftsföreskrifterna. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för it-systemet fartygsregistret och för att lämna ut vissa uppgifter ur systemet och upprätthålla rätt information om adresser.

Den som står som ägare till ett fartyg, ett skepp eller en båt, i fartygsregistret den 1 januari det aktuella avgiftsåret är den som faktureras för registerhållningsavgiften, enligt avgiftsföreskrifterna. När skeppet eller båten har avregistrerats, behöver ägaren inte betala registerhållningsavgiften för kommande år.

Den som står som ägare i fartygsregistret till ett fartyg, ett skepp eller en båt, den 1 januari det aktuella avgiftsåret är den som faktureras för registerhållningsavgiften enligt avgiftsföreskriften. När fartyget, skeppet eller båten har bytt ägare, behöver du inte längre betala registerhållningsavgiften för kommande år.

För att inte få fakturor för registerhållningsavgift kommande år behöver du lämna underlag som leder till ett ägarbyte eller till avregistrering hos oss.

Om det är oklart vad du behöver göra för den båt eller det skepp som du ägt kan du kontakta sjöfartsregistret via e-post på sjofartsregistret@transportstyrelsen.se eller 0771-898 898 (kl. 10–12).

Nej, det går tyvärr inte att betala i förväg.

Den ena avser registreringsavgiften och den andra avser avgiften för skeppsmätning. Registreringsavgiften är en fast avgift, medan avgiften för skeppsmätning varierar beroende på tidsåtgången.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!