×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Övriga avgifter inom sjöfart

De förrättningar som är av mer återkommande och periodisk karaktär ingår i den periodiska tillsynen:

Förrättning
SE-besiktning mellan ordinarie besiktningar
Sjövärdighetsbesiktning, nationell trafik, förnyad
Sjövärdighetsbesiktning, nationell trafik, mellanliggande
Sjövärdighetsbesiktning, passfartyg i nationell trafik (A–D), årlig
Sjövärdighetsbesiktning, passfartyg i internationell trafik, förnyad
Besiktning för EU-säkerhetscertifikat för passfartyg, förnyad
Besiktning för internationellt säkerhetscertifikat för fiskefartyg, förnyad
Besiktning för internationellt säkerhetscertifikat för fiskefartyg, mellanliggande
Besiktning för internationellt säkerhetscertifikat för fiskefartyg, årlig
Radiosäkerhetscertifikat, förnyad besiktning
Radiosäkerhetscertifikat, mellanbesiktning
Radiosäkerhetscertifikat, årlig besiktning
Sjövärdighetsbesiktning, fartyg i internationell trafik, förnyad
Sjövärdighetsbesiktning, fartyg i internationell trafik, mellanliggande
Besiktning för internationellt utrustningscertifikat, förnyad
Besiktning för internationellt utrustningscertifikat, mellanliggande
Besiktning för internationellt utrustningscertifikat, årlig
Besiktning för internationellt konstruktionscertifikat, förnyad
Besiktning för internationellt konstruktionscertifikat, mellanliggande
Besiktning för internationellt konstruktionscertifikat, årlig
Fribordsbesiktning enligt LL 1966, förnyad
Fribordsbesiktning enligt LL 1966, årlig
Fribordsbesiktning enligt nationella bestämmelser, förnyad
Fribordsbesiktning enligt nationella bestämmelser, mellanliggande
IOPP-certifikat, förnyad besiktning
IOPP-certifikat, mellanbesiktning
IOPP-certifikat, årlig besiktning
Besiktning för AFS-certifikat
Kem-certifikat eller NLS-certifikat, förnyad besiktning
Kem-certifikat eller NLS-certifikat, mellanbesiktning
Kem-certifikat eller NLS-certifikat, årlig besiktning
Toalettföroreningsskyddscertifikat, förnyad besiktning
IAPP-certifikat, förnyad besiktning
IAPP-certifikat, mellanbesiktning
IAPP-certifikat, årlig besiktning
Inspektion av arbetsmiljö
Inspektion vid förorening från fartyg etc.
Inspektion av radio
Inspektion av lastningsförhållanden, fartyg
Inspektion av bemanning
Inspektion av sjöarbetstider etc.
Inspektion med anledning av sjöolycka (inkl. sjöförklaring)
Av Transportstyrelsen beslutad förrättning som inte beställts av redare/ägare
Sjövärdighetsbesiktning för fartyg med systemtillsyn
ISM-kontroll (säkerhetsorganisation), fartyg, årlig/mellanliggande
ISM-kontroll (säkerhetsorganisation), fartyg, förnyad
Säkerhetsorganisation, fartyg, besiktning
Operativ kontroll
Kontroll av fartygsuppgifter
ISPS-besiktning, fartyg, förnyad
ISPS-besiktning, fartyg, mellanliggande
ISPS-besiktning, fartyg, årlig
Inspektion med avseende på Östersjööverenskommelsen

I årsavgiften för tillsyn inkluderas också kostnaderna för den tid som vi lägger ner på förberedelser och efterarbete i samband med tillsynen.

Vi kontrollerar svavelhalten i marint bränsle genom provtagning och analys, i enlighet med svaveldirektivet (2012/33/EU) och tillhörande genomförandebeslut (EU 2015/523). Den svenska nationella regleringen finns i svavelförordningen (2014:509).

Provtagningen ombord på fartygen är inte en del av systemet för så kallad hamnstatskontroll, utan den utgör tillsyn i enlighet med nationellt regelverk. För sådan tillsyn ska vi ta ut en avgift.

Årsavgiften täcker bara den periodiskt återkommande tillsynen. Den tillsyn som vi utför oregelbundet eller vid enstaka tillfällen, exempelvis vid ombyggnation av ett fartyg, faktureras separat.

I många fall har vi inte rätt att återkalla ett tillstånd på grund av utebliven betalning, men avgiften för tillståndet har vi rätt att ta ut för vår hantering. Om avgiften inte betalas går den till slut till inkasso, med betalningsanmärkning som följd.

Nej, du kan inte kasta fakturan. Om du får en faktura som du anser att du inte ska betala eller inte vill betala, ska du bestrida (motsätta dig att betala) den. I så fall meddelar du det via brev eller e-post till Transportstyrelsen. Använd de adress- eller e-postuppgifter som finns på fakturan. Skriv

  • referensnumret på fakturan
  • att du vill bestrida fakturan
  • motivet till att du bestrider den.

Det som avgör är om fartyget har giltiga certifikat eller inte. Kommer inte fartyget att användas måste man begära att Transportstyrelsen ogiltigförklarar certifikaten. Detta görs skriftligen och certifikaten ska sändas in tillsammans med begäran. Men så länge fartygen har certifikat omfattas de av vår tillsyn och då omfattas de även av våra årsavgifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!