Riksdag och regering har beslutat att Transportstyrelsens tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras så att avgiftsintäkterna är i nivå med verksamhetens kostnader från och med den 1 januari 2011.

Grundtanken med avgiftsförändringarna är att trafikslagen ska få mer lika villkor. Tidigare var vår verksamhet mot de olika trafikslagen finansierad på olika sätt – en del var finansierad med skattemedel och en del var avgiftsfinansierad. Så här såg det ut:

  • Luftfarten var helt avgiftsfinansierad.
  • Sjöfarten var till stor del avgiftsfinansierad.
  • Järnvägsverksamheten var helt skattefinansierad.
  • Vägtrafikverksamheten var både skatte- och avgiftsfinansierad.

Förändringarna som genomförts har inneburit att verksamheter som tidigare finansierats helt eller delvis via den så kallade farledsavgiften inom sjöfarten numera finansieras via direkta avgifter som tas ut av dem som använder våra tjänster.

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter, till exempel tillståndsprövning av viss verksamhet eller tillsyn av verksamhet, är beräknade på kostnaden för dessa. Full kostnadstäckning är principen.

Regelgivningen finansieras via skattemedel på sjöfartssidan. Förutom regelgivning täcker finansieringen också kostnaderna för vårt internationella arbete inom sjöfarten.