Avgifter för skeppsvarv och andra företag inom sjöfart

För tillståndsprövning som rör avfallshanteringsplaner på skeppsvarv tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabellen nedan.

Tillståndsprövning för avfallshanteringAvgift i kr
Avfallshanteringsplaner för varv för handelsfartyg första gången planen granskas

6 200

För efterföljande godkännanden och övrig tillsyn som rör avfallshanteringsplaner för varv för handelsfartyg tas en löpande avgift ut enligtTidsbaserad avgift.

För tillståndsprövning som rör Sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats enligt stöd av lagen tas en löpande avgift ut enligtTidsbaserad avgift.. 

För tillsyn som rör avfallshanteringsplaner på skeppsvarv tar Transportstyrelsen ut avgift enligt Tidsbaserad avgift.

För utfärdande av tillverkarkod för tillverkare och identifieringskod för anmälda organ tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabellen nedan.

Tillverkare av fritidsbåtar och vattenskotrar Avgift i kr
Utfärdande av tillverkarkod och identifikationskod för anmälda organ 2 800

För förrättning som föranleder att föreläggande eller förbud meddelas, eller att annan åtgärd vidtas enligt 28§ lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar eller 19§ lagen (2016:768) om marin utrustning, tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabellen nedan.

Marknadskontroll Avgift i kr
Förrättning som föranleder föreläggande eller förbud eller annan åtgärd 2 800

Detsamma gäller för förrättning som utförs i syfte att undanröja beslut om föreläggande, förbud eller annan åtgärd enligt ovanstående lagar. 
Avgift ska även tas ut för att täcka kostnader för provtagning, undersökning av prov samt övriga kostnader som uppkommit i ärendet.
Den aktör som ansvarar för att produkten uppfyller föreskrivna krav när produkten tillhandahålls, släpps ut på marknaden eller tas i bruk, ska betala avgifter enligt ovanstående.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!