Fortlöpande luftvärdighetsövervakning av luftfartyg som omfattas av bilaga I till förordning (EU) 2018/1139

Avgifter för luftvärdighetsövervakning som utförs av Transportstyrelsen eller organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.

Avgift ska tas ut för fortlöpande luftvärdighetsövervakning av luftfartyg som är undantagna från förordning (EU) 2018/1139 genom att de omfattas av bilaga I till förordningen om luftfartyget har

1. ett nationellt luftvärdighetsbevis, ett nationellt granskningsbevis eller ett nationellt flygtillstånd som har utfärdats av Transportstyrelsen, eller

2. ett nationellt flygtillstånd eller ett nationellt granskningsbevis som har utfärdats av en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.

Avgiften ska tas ut som en årsavgift (luftvärdighetsavgift) med samma löptid som det aktuella nationella luftvärdighetsbeviset då det utfärdats, alternativt det nationella flygtillståndet eller det nationella granskningsbeviset då det utfärdats eller förlängts.

Den som är registrerad ägare eller brukare för luftfartyget vid utfärdandet
eller förlängning är skyldig att betala avgiften. Avgiften återbetalas inte vid
export eller försäljning av luftfartyget.

I avgiften för den första luftvärdighetshandlingen ingår de journaler som krävs.

Avgift för luftfartyg med ett nationellt luftvärdighetsbevis, ett nationellt flygtillstånd eller ett granskningsbevis som har utfärdats av Transportstyrelsen, ska tas ut enligt följande tabell.

Vikt (MTOM) Årsavgift i kr
(luftvärdighetsavgift)
0-2 ton 4 300
Över 2 ton   7 200 

 

Avgift för luftfartyg med ett nationellt flygtillstånd eller ett nationellt granskningsbevis som har utfärdats av en sådan organisation som sägs i första stycket 2 punkten ska tas ut enligt följande tabell.

Vikt (MTOM) Årsavgift i kr (luftvärdighetsavgift)
0-2 ton 3 000
Över 2 ton   5 900 

 

När Transportstyrelsen utfärdar ett nationellt flygtillstånd efter att ha utfört en granskning, ska en avgift tas ut med ett belopp som motsvarar den nedlagda arbetstiden och kostnader enligt Avgifter för tillståndsprövning, dock lägst 16 200 kronor.

Avgifter för statsluftfartyg som är införda i det svenska luftfartygsregistret framgår av tabellen nedan.

Avgiftsgrupp Vikt (MTOM) Årsavgift luftvärdighet i kr
(luftvärdighetsavgift)
Grupp I Segelflyg och ballong 1 300
Grupp II 0–2,73 ton  4 300
Grupp III 2,74–5,70 ton  15 500
Grupp IV 5,71–10 ton  43 700
Grupp V Över 10 77 000

Avgifter för luftvärdighetsövervakning som utförs efter delegering till intresseorganisationer

Avgifter för fortlöpande luftvärdighetsövervakning där tillsynen utförs efter delegering till intresseorganisationer fastställs av Transportstyrelsen i samråd med intresseorganisationerna.

I den första årsavgiften ingår den första luftvärdighetshandlingen och miljövärdighetsbeviset. Avgifterna tas ut med de belopp som framgår av tabellen nedan. För sådana luftfartyg som avses i tabellen nedan men som inte omfattas av delegeringsavtal till intresseorganisation, tas en årsavgift ut enligt de två tabellerna överst på denna sida.

Avgifter för handlingar som utfärdas på grundval av delegerad tillsyn till intresseorganisationer tas ut med de belopp som framgår av tabellen nedan.

För luftfartyg av kulturhistoriskt värde som inte är statsluftfartyg utgår ingen avgift.

Typ av luftfartyg, typ av handling/åtgärd Avgift i kr
Amatörbyggda luftfartyg, omklassade luftfartyg, ballonger  
Flygtillstånd - årsavgift 4 200
Flygutprovningstillstånd - årsavgift 4 200
Segelflygplan undantagna från förordning (EU) 2018/1139 enligt dess bilaga I och nationella lätta segelflygplan undantagna enligt artikel 2  
Nationellt luftvärdighetsbevis - årsavgift 1 300
Nationellt granskningsbevis - årsavgift 1 300
Flygtillstånd - årsavgift 1 300
Ultralätta flygplan och nationella lätta flygplan undantagna från förordning (EU) 2018/1139 enligt artikel 2  
Flygtillstånd - årsavgift 4 200


För utfärdande av typintyg för luftfartyg som är undantagna från förordning (EU) 2018/1139 enligt dess bilaga I och för nationella lätta luftfartyg undantagna enligt artikel 2 i förordning (EU) 2018/1139 ska en löpande avgift för granskning tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!