Årsavgift för tillsyn och registerhållning

För tillsyn och registerhållning tas en fast årlig avgift ut. Med tillsyn avses planering, genomförande och efterarbete för att kontrollera om ett tillsynsobjekt uppfyller krav och villkor som följer av lagar, EU-förordningar eller andra föreskrifter.

För tillsynsförrättning utförd utanför Sverige ska avgift för restid och faktiska resekostnader betalas per tjänsteman och resa utöver avgift enligt första stycket. 

Avgifter för restid enligt andra stycket debiteras med löpande timtaxa enligt tabellen nedan. Restid debiteras med maximalt åtta timmar per person och väg. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente samt övriga kostnader som motiveras av tillsynsförrättningen.

Typ av tillståndTimtaxa per påbörjad
30-minutersperiod
Prövning av nya tillstånd och ändringar i gällande tillstånd 1 400 kr

Årsavgifter för tillsyn och registerhållning tas ut i förskott för varje kalenderår. Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår från förhållandena 1 januari det år avgiften avser. Förändringar som sker under kalenderåret kan föranleda omprövning av debiteringen. Förändringar som sker under kalenderåret kan föranleda omprövning av debiteringen. I sådana fall beräknas avgiften för hela kvartal.

Om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än
5 000 kronor sker ingen fakturering eller återbetalning.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!