Europas system för handel med utsläppsrätter

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är världens första större handelssystem för växthusgaser. Systemet bygger på EU-gemensamma regler som omfattar alla EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. Handelssystemet inleddes 2005 och omfattade inledningsvis anläggningar inom energiintensiv industri- och anläggningsproduktion. Sedan 2012 ingår även flygningar som utförs inom EU i utsläppshandelssystemet.

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) uppkom som en följd av Kyotoprotokollet där EU:s medlemsstater åtog sig att minska sina utsläpp av koldioxid. Syftet med handelssystemet är att på ett kostnadseffektivt sätt minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen.

Vad går systemet ut på?

Systemet går enkelt beskrivet ut på att verksamhetsutövare tilldelas utsläppsrätter efter ansökan och/eller köper utsläppsrätter på den internationella marknaden. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid. Varje år ska verksamhetsutövarna redovisa sina utsläpp av koldioxid samt överlämna utsläppsrätter motsvarande de utsläpp av koldioxid från fossila bränslen som verksamheten orsakat.

Till följd av utgången på ICAO:s generalförsamling under hösten 2013, där det beslutades att ett globalt marknadsbaserat styrmedel för flyget skulle arbetas fram och vara implementerat 2020, beslutade EU om att förändra reglerna för flyget inom EU ETS. Under våren 2014 beslutade EU-parlamentet och Rådet om nya regler för flyget vilka gäller för åren 2013-2020. Kortfattat innebär de nya reglerna att endast flygningar med start- och landning inom EEA ingår i systemet, dock är både kommersiella och icke-kommersiella flygbolag som släpper ut mindre än 1000 ton CO2/år undantagna. Undantagna är också militärt flyg, flygningar enligt visuella flygregler, skolflyg, statsflyg samt brand- och räddningsflyg. De flygbolag som släpper ut mindre än 25 000 ton CO2/år får under åren 2013- 2020 använda sig av förenklade rapporteringsregler.

I och med att ICAO lyckades enas kring bildandet av ett globalt klimatstyrmedel för det internationella flyget (CORSIA), så beslutade EU år 2017 att handelssystemet även fortsättningsvis enbart ska omfatta flygningar inom EEA. Däremot ska systemet ses över igen innan 2024 för att då se om ytterligare justeringar av regelverket kring EU ETS behöver göras med anledning av att CORSIA träder ikraft år 2021. Dessa förhandlingar pågår för närvarande och är en del av Kommissionens förslag för Fit-for 55 som presenterades i juli 2021.

EU ETS administreras i Sverige av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och på deras webbsidor kan man läsa mer om handel med utsläppsrätter i Sverige.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!